פריט : 20

מכתב הסכם פשרה בחתימת יד קדשו של האדמו" ר הקדוש בעל עצי חיים. סיגט תרפ" ג [1923]

'אני הח" מ [החתום מטה] מיניתי את הרבני החסיד מו" ה אשר ישעי' שווארץ שילך בחריקאי לדון עם מורשה דקהל אויבער אפשא לפני הרב הגאון האבד" ק חוסט נ" י אודות סכסוכים אשר יש בדברים השייכים להתנהגות הקהלה דשם, ועשייתו כעשייתי, ופיו כפי, וכל מה דמתעני לו מן דינא קבילת עלי, וכ" ז נעשה בכ" א היו" מ [בכל אופן היותר מועיל] ע" פ דתוה" ק. היום יום ב' פרשת תרומה תפר" ג לפ" ג סיגעט יע" א חיים צבי טייטלבוים.' 


פולמוס הרבנות באויבער אפשא - קהילת אויבער אפשא שהייתה בגליל סיגט הייתה תחת חסות רבנותו של הגה" ק בעל עצי חיים, והיו בה רבים מחסידי סיגט, אולם לאחר שסיגט הייתה מעבר לגבול הרומני, לא היה אפשרי לקיים קשר שוטף עם הקהילה, ולנהל את עניני הדת, ולכן הם ביקשו למנות לעצמם רב. אולם חסידי סיגט טענו שאין לקהילה לבחור רב בלא הסכמת רבה של סיגט, בטענה שקהלת אפשא שייכת כבר כמה דורות לגליל הרבנות בסיגט, הענין עורר פולמוס גדול, והובא להכרעתו של רבה של חוסט. בשנת תרפ" ה נדפסה על כך חוברת בשם 'מודעא רבה' (ראה: ספר מארמארוש עמ' 361].
במכתב היסטורי זה, מנסה בעל עצי חיים לשים סוף לפרשת המחלוקת, ומקבל על עצמו את כל מה שיפסוק בנדון גאב" ד חוסט.

הגה" ק בעל 'עצי חיים' נולד בשנת תמ" ר יפרח צדיק (1880) לאביו הרה" ק בעל 'קדושת יום טוב' בן הרה" ק בעל 'ייטב לב' ולאמו בת הגה" צ רבי יואל אשכנזי אב" ד זלוטשוב. הוא נקרא חיים על שם הדברי חיים, שהבטיח לפני פטירתו לאביו הקדוי" ט שיזכו לפרי בטן. חתן הרה" ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט בן הדברי חיים מצאנז. התמנה לאדמו" ר בהיותו בן כ" ד שנים בלבד, והנהיג בחכמה ותבונה את אלפי חסידיו, כל ימיו היה מסובל ביסורים, ובכוחות נעלים היה גודר גדר ועומד בפרץ על משמר הקודש. נפטר בהיותו בן ארבעים ושש בשנת תרפ" ו. חתנו היה האדמו" ר מצאנז-קלויזנבורג בעל 'שפע חיים'. אחיו הוא האדמו" ר רבי יואל מסאטמאר, ובנו הוא האדמו" ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר, אבי האדמורי" ם מסאטמאר.

סיגט תרפ" ג [1923]. נייר מסמכים רשמי בגודל: 10.517 ס" מ סימני קיפול.

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000
מכתב הסכם פשרה בחתימת יד קדשו של האדמו" ר הקדוש בעל עצי חיים. סיגט תרפ" ג [1923]

'אני הח" מ [החתום מטה] מיניתי את הרבני החסיד מו" ה אשר ישעי'
שווארץ שילך בחריקאי לדון עם מורשה דקהל אויבער אפשא לפני הרב הגאון האבד" ק חוסט נ" י אודות סכסוכים אשר יש בדברים השייכים להתנהגות הקהלה דשם, ועשייתו כעשייתי, ופיו כפי, וכל מה דמתעני לו מן דינא קבילת עלי, וכ" ז נעשה בכ" א היו" מ [בכל אופן היותר מועיל] ע" פ דתוה" ק. היום יום ב' פרשת תרומה תפר" ג לפ" ג סיגעט יע" א חיים צבי טייטלבוים.' פולמוס הרבנות באויבער אפשא – קהילת אויבער אפשא שהייתה בגליל סיגט הייתה תחת חסות רבנותו של הגה" ק בעל עצי חיים, והיו בה רבים מחסידי סיגט, אולם לאחר שסיגט הייתה מעבר לגבול הרומני, לא היה אפשרי לקיים קשר שוטף עם הקהילה, ולנהל את עניני הדת, ולכן הם ביקשו למנות לעצמם רב. אולם חסידי סיגט טענו שאין לקהילה לבחור רב בלא הסכמת רבה של סיגט, בטענה שקהלת אפשא שייכת כבר כמה דורות לגליל הרבנות בסיגט, הענין עורר פולמוס גדול, והובא להכרעתו של רבה של חוסט. בשנת תרפ" ה נדפסה על כך חוברת בשם 'מודעא רבה' (ראה: ספר מארמארוש עמ' 361].
במכתב היסטורי זה, מנסה בעל עצי חיים לשים סוף לפרשת המחלוקת, ומקבל על עצמו את כל מה שיפסוק בנדון גאב" ד חוסט.

הגה" ק בעל 'עצי חיים' נולד בשנת תמ" ר יפרח צדיק (1880) לאביו הרה" ק בעל 'קדושת יום טוב' בן הרה" ק בעל 'ייטב לב' ולאמו בת הגה" צ רבי יואל אשכנזי אב" ד זלוטשוב. הוא נקרא חיים על שם הדברי חיים, שהבטיח לפני פטירתו לאביו הקדוי" ט שיזכו לפרי בטן. חתן הרה" ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפערט בן הדברי חיים מצאנז. התמנה לאדמו" ר בהיותו בן כ" ד שנים בלבד, והנהיג בחכמה ותבונה את אלפי חסידיו, כל ימיו היה מסובל ביסורים, ובכוחות נעלים היה גודר גדר ועומד בפרץ על משמר הקודש. נפטר בהיותו בן ארבעים ושש בשנת תרפ" ו. חתנו היה האדמו" ר מצאנז-קלויזנבורג בעל 'שפע חיים'. אחיו הוא האדמו" ר רבי יואל מסאטמאר, ובנו הוא האדמו" ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר, אבי האדמורי" ם מסאטמאר.

סיגט תרפ" ג [1923]. נייר מסמכים רשמי בגודל: 10.517 ס" מ סימני קיפול.
×