פריט : 148

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב עבור נכד הרה"ק בעל נועם אלימלך עם מכתב מאת בנו הרה"ק רבי אליהו אייכנשטיין

את מכתבו פותח מהרי"א בברכת 'ה' יתברך יברכם בברכת הצלחה לעד' 
מכתב המלצה כתוב כולו בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר מוהרי"א מזידיטשוב עבור'הרב החסיד מו"ה זושא נ"י נכד הרב הצדיק הקדוש מאור הגולה רבי ר' אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל לאשר השעה דחוקה לו ביותר'.
נכתב בהמשך למכתב בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי אליהו מזידטשוב, שכתב את מכתבו בפקודת אביו. ובו הוא מפרט את שמות גבאי הצדקה בעיירות שונות המתבקשים לעמוד לימינו.

הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב (תקס"ה-תרל"ג) איש אלוקים קדוש, אשר אלפים הלכו לאורו, בקי בש"ס ומדרשי רז"ל, ומכילתא, ספרא וספרי, וזוה"ק ותיקוני הזהר, ובכל כתבי האריז"ל עד להפליא, ונשמע מפי קדשו שהפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים ואחד, וכן ספרי רבו הקדוש רבינו צבי הירש מזידיטשוב היה רגיל על לשונו ומסר נפשו על התורה והעבודה, והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם שפע פרנסה והצלחה (ספר עשר קדושות ערך מהרי"א). מכתביו נדפסו ביאור מהרי"א על המדרש רבא, וכן לקוטי תורה והש"ס.

הרה"ק רבי אליהו מזידיטשוב (תקצ"ז-תרל"ח)  בעל 'זכרון אליהו' נולד היה יורשו וממלא מקומו העיקרי של אביו בזידיטשוב, היה יד ימינו של אביו, וטיפל במסירות ובנאמנות בכל עניני אביו הגדול. היה בקי נפלא בקבלה, כנראה מספרו זכרון אליהו, והסתיר את גדולתו, רק בהספד על אביו שהפליא את כל השומעים נודעה גדולתו העצומה. נפטר בגיל 41 בשנת תרל"ח.

[1] דף בגודל: 1721 ס"מ. מעט סימני קיפול, שמור בתוך קופסת עור מהודרת עם חלון.

מחיר פתיחה: $45,000
|
הערכה: $60,000 - $75,000
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב עבור נכד הרה"ק בעל נועם אלימלך עם מכתב מאת בנו הרה"ק רבי אליהו אייכנשטיין

את מכתבו פותח מהרי"א בברכת
'ה' יתברך יברכם בברכת הצלחה לעד' 

מכתב המלצה כתוב כולו בעצם כתב יד קדשו של האדמו"ר מוהרי"א מזידיטשוב עבור
'הרב החסיד מו"ה זושא נ"י נכד הרב הצדיק הקדוש מאור הגולה רבי ר' אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל לאשר השעה דחוקה לו ביותר'.
נכתב בהמשך למכתב בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי אליהו מזידטשוב, שכתב את מכתבו בפקודת אביו. ובו הוא מפרט את שמות גבאי הצדקה בעיירות שונות המתבקשים לעמוד לימינו.

הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב (תקס"ה-תרל"ג) איש אלוקים קדוש, אשר אלפים הלכו לאורו, בקי בש"ס ומדרשי רז"ל, ומכילתא, ספרא וספרי, וזוה"ק ותיקוני הזהר, ובכל כתבי האריז"ל עד להפליא, ונשמע מפי קדשו שהפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים ואחד, וכן ספרי רבו הקדוש רבינו צבי הירש מזידיטשוב היה רגיל על לשונו ומסר נפשו על התורה והעבודה, והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם שפע פרנסה והצלחה (ספר עשר קדושות ערך מהרי"א). מכתביו נדפסו ביאור מהרי"א על המדרש רבא, וכן לקוטי תורה והש"ס.

הרה"ק רבי אליהו מזידיטשוב (תקצ"ז-תרל"ח)  בעל 'זכרון אליהו' נולד היה יורשו וממלא מקומו העיקרי של אביו בזידיטשוב, היה יד ימינו של אביו, וטיפל במסירות ובנאמנות בכל עניני אביו הגדול. היה בקי נפלא בקבלה, כנראה מספרו זכרון אליהו, והסתיר את גדולתו, רק בהספד על אביו שהפליא את כל השומעים נודעה גדולתו העצומה. נפטר בגיל 41 בשנת תרל"ח.

[1] דף בגודל: 1721 ס"מ. מעט סימני קיפול, שמור בתוך קופסת עור מהודרת עם חלון.

×