פריט : 122

אגרת בחתימת ממוני כולל פרושים בווילנא ובראשם הגאון רבי אברהם אבלי אב"ד ווילנא. תקפ"ב [1822]
אגרת מרשימה מאת גזברי ומנהלי כולל פרושים בווילנא אל ארגון אפקידים ואמרכלים באמשטרדם.
על המכתב חתומים בחתימת ידם
1)הגאון רבי אברהם אבלי פוסוויילר אב"ד ווילנא (תקכ"ב-תקצ"ו) מגדולי חכמי דורו, גאון מופלא בתורה, לצד היותו צדיק ועניו, ראש הרבנים בווילנא משנת תקס"ד ומעמודי התווך שכל מדינת ליטא נשענה עליו, מכל קצוי ארץ פנו אליו בשאלות והסכמות, וגכך כותב רי"א משאוול בעל שו"ת נטעי נעמנים'ואחרי הגאוןדוואלוז'ין [הגר"ח] לא היה לנו, אך זה האחד היה אברהם בגלילותינו, אשר בצלו נחיה'. ולשמע חכמתו הריצו לפני כל גדולי הדור מקרוב ומרחוק שאלותיהם' (קריה נאמנה עמ' 244) היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה והרבה פעלים בצדקה וחסד, וכה אמר עליו הגאון רבי איצל'ה בהספדו'כי נדבת לב הגאון רבי אבלי היה בבחינת חסד שבחסד' (שם).
2)רבי אריה ליב ב"ר דוד בער (נפטר: תקצ"א) הגביר הצדיק רבי ליבלי ר' בעריס, מגדולי גבאי הצדקה בווילנא, ובפי כל זקני ווילנא נשמע תהלתו (קריה נאמנה עמ' 256) הגאון בעל 'חיי אדם' מכנהו 'עמיתי כרע כאח לי הנגיד הרב המופלג... הראה לי...'
3)רבי משולם זלמן ב"ר אורי (נפטר:תקצ"ז) נקרא ר' זלמן ר' אוריס, גדול בתורה ובצדקה וחסד, נמנה יחד עם רבי אבלי על מייסדי ישיבת ר' מיילס בווילנא וחתום על יסוד ישיבת וואלוז'ין בשנת תקס"ד
בשולי המכתב נרשם כי נפקד מקום חתימתו של רבי שמואל ב"ר יהודה כי לא היה בביתו – שלושת הגבירים הצדיקים הנ"ל שהיו אנשים מורמים מעם היו מכונים בפי כל 'שלשה עמודי ווילנא'.
תוכן המכתב: דין ודברים קצר והתנצלות בפני פקידי אמשטרדם ועוד, נזכרים שלוחי האשכנזים השד"ר הנודע רבי אברהם שלמה זלמן צורף והשד"ר רבי חנוך זונדל ב"ר צבי הירש.
ווילנא תקפ"ב [1822] 2126 ס"מ. אגרת בכתב יד יפה ומסודר. מעט קמטים. בצדו השני חותם שעוה שלם של רבי אריה ליבה נ"ל עם צורת 'אריה'.

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $8,000 - $12,000
אגרת בחתימת ממוני כולל פרושים בווילנא ובראשם הגאון רבי אברהם אבלי אב"ד ווילנא. תקפ"ב [1822]
אגרת מרשימה מאת גזברי ומנהלי כולל פרושים בווילנא אל ארגון אפקידים ואמרכלים באמשטרדם.
על המכתב חתומים בחתימת ידם
1)הגאון רבי אברהם אבלי פוסוויילר אב"ד ווילנא (תקכ"ב-תקצ"ו) מגדולי חכמי דורו, גאון מופלא בתורה, לצד היותו צדיק ועניו, ראש הרבנים בווילנא משנת תקס"ד ומעמודי התווך שכל מדינת ליטא נשענה עליו, מכל קצוי ארץ פנו אליו בשאלות והסכמות, וגכך כותב רי"א משאוול בעל שו"ת נטעי נעמנים
'ואחרי הגאון
דוואלוז'ין [הגר"ח] לא היה לנו, אך זה האחד היה אברהם בגלילותינו, אשר בצלו נחיה'. ולשמע חכמתו הריצו לפני כל גדולי הדור מקרוב ומרחוק שאלותיהם' (קריה נאמנה עמ' 244) היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה והרבה פעלים בצדקה וחסד, וכה אמר עליו הגאון רבי איצל'ה בהספדו
'כי נדבת לב הגאון רבי אבלי היה בבחינת חסד שבחסד' (שם).
2)רבי אריה ליב ב"ר דוד בער (נפטר: תקצ"א) הגביר הצדיק רבי ליבלי ר' בעריס, מגדולי גבאי הצדקה בווילנא, ובפי כל זקני ווילנא נשמע תהלתו (קריה נאמנה עמ' 256) הגאון בעל 'חיי אדם' מכנהו 'עמיתי כרע כאח לי הנגיד הרב המופלג… הראה לי…'
3)רבי משולם זלמן ב"ר אורי (נפטר:תקצ"ז) נקרא ר' זלמן ר' אוריס, גדול בתורה ובצדקה וחסד, נמנה יחד עם רבי אבלי על מייסדי ישיבת ר' מיילס בווילנא וחתום על יסוד ישיבת וואלוז'ין בשנת תקס"ד
בשולי המכתב נרשם כי נפקד מקום חתימתו של רבי שמואל ב"ר יהודה כי לא היה בביתו – שלושת הגבירים הצדיקים הנ"ל שהיו אנשים מורמים מעם היו מכונים בפי כל '
שלשה עמודי ווילנא'.
תוכן המכתב: דין ודברים קצר והתנצלות בפני פקידי אמשטרדם ועוד, נזכרים שלוחי האשכנזים השד"ר הנודע רבי אברהם שלמה זלמן צורף והשד"ר רבי חנוך זונדל ב"ר צבי הירש.
ווילנא תקפ"ב [1822] 2126 ס"מ. אגרת בכתב יד יפה ומסודר. מעט קמטים. בצדו השני חותם שעוה שלם של רבי אריה ליבה נ"ל עם צורת 'אריה'.

×