פריט : 125

מכתב הגאון רבי אליעזר רבינוביץ אב"ד מינסק חתן ה'גדול' ממינסק. מכתבו של

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
מכתב הגאון רבי אליעזר רבינוביץ אב"ד מינסק חתן ה'גדול' ממינסק.

מכתבו של רבי אליעזר רבינוביץ אב"ד מינסק אל הגאון רבי אליהו קלצקין אב"ד לובלין. בעניני שמות גיטין בגט שסודר בבית דינו.
מינסק תרפ"ג [1923] הכל בכתב ידו וחתימתו וחותמו, מצב טוב מאוד.
הגאון רבי אליעזר רבינוביץ אב"ד מינסק – מגדולי חכמי דורו, גאון מובהק, ופקח גדול, פקחותו הרבה נודעה לשם ועקב כך פנו אליו בדיני תורה מסובכים, השתתף בכינוסי הרבנים בפטרבורג שדנו בצרכי הדור. רבי אליעזר היה תלמידו המובהק של הבית הלוי בסלוצק ולאחמ"כ עבר לישיבת וואלוז'ין. בשנת תרל"ט לקחו הגדול ממינסק לחתן לבתו ולאחר פטירת הגדול ישב על כסאו ברבנות מינסק עד פטירתו בשנת תרפ"ד, מעט מכתביו אשר הוברחו בסתר מרוסיה נדפסו בשנת תשכ"ב בשם 'משנת אליעזר'. [ראה: הגדול ממינסק עמ' 88-91 ובספר רבותינו שבגולה ח"א עמ' 96-98].

×