Lot : 83

המכתב עם הסגולה הידועה נגד אבנים בכיס המרה

Start price: $2,500
|
Est. Price: $3,000 - $3,500
 מכתב מרתק בכתי”ק הרה”ק רבי איציק’ל מפשעווארסק וחתנו הרה”ק רבי יעקב לייזער
מכתב מלא וגדוש בברכות ואיחולים בכתב יד קדשו של הרה”ק רבי משה יצחק געווירצמאן מפשעווארסק מצאצאי הרה”ק בעל ‘נעם אלימלך’ ובסופו מכתב פרטי מחתנו ממלא מקומו הרה”ק רבי יעקב לייזער.
בין דבריו מציין האדמו”ר שהוא כותב את המכתב ‘במהירות קודם עלות השחר’ ומספר ‘ואני בתשות כח ל”ע ואני צריך לישועה בכלל ישראל’ בסופו ברכה ‘לפרנסה טובה ברווח ובנקל’.
בצדו השני של הדף מגלה האדמו”ר דבר מרתק מכוונותיו בתפילה, החושף צהר לעולמו הגדול ומחשבותיו בעת התפילה ואמירת תהלים וכך הוא מספר שם (חלקו בתרגום מיידיש) שכמעט בכל פעם שאני אומר הפסוק ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעיינו מים אני מכוון במחשבתי על מי שיש לו אבנים בכיס המרה שיהפכו למים – כלומר שהצור אלו האבנים יתמוססו ויהפכו למים.

מכתב קודש זה עצמו היה עובר בין החסידים מיד ליד לסגולה בדוקה לכל מי שחלה באבנים בכיס המרה
.
הרה”ק רבי איציק’ל מפשעווארסק (תרמ”ב – תשל”ז) חסיד מובהק של הרה”ק משינאווא, התיישב בפשעווארסק שבפולין ושם התפרסם כאיש קדוש וצדיק, לאחר השואה היגר לאנטוורפן ורבים נהרו אליו לישועה וברכה.
חתנו ממלא מקומו רבי יענקלה לייזער – תלמידו המובהק של רבי חנה הלברשטאן מקולשיץ ישב על כסאו משנת תשל”ז עד פטירתו בשנת תשנ”ז.
 [1] דף כתוב משני צדיו במצב טוב. 
×