Lot : 78

כתב שדרו"ת נדיר מאת גדולי החסידות בטבריה משנת תקפ"ח. עם חתימות חשובות ביותר.

Start price: $6,000
|
Est. Price: $8,000 - $10,000
כתב שדרו”ת מאת מנהלי עדת ישורון דקהל אשכנזים אודות שליחותו של השד”ר רבי צבי דוב מינץ.
מכתב ארוך: 30X21 ס”מ. כתיבה נאה עם תוכן מעניין. טבריה תקפ”ח (1828).
השד”ר הנ”ל היה באנקונה, אך הממונים לא הסכימו לתת לו שום נדבה עד שייפתר הסכסוך בין הכוללים של הספרדים והאשכנזים בטבריה, במכתב זה מודיעים להם חכמי האשכנזים שהגיעו לפשרה עם חכמי הספרדים ולכן הם שולחים שוב את השליח הנ”ל כדי לקבל את התרומה.
על המסמך חתומים שבעה רבנים מגדולי הישוב היהודי בטבריה תלמידיהם של גדולי צדיקי החסידות
1]הרה”ק רבי יקותיאל יהודה זלמן ליב מנהיג העדה החסידית הוואלינית בטבריה ובצפת – אבי משפחת ברזל (ברז”ל הוא ראשי תיבות בני רבי זלמן ליב). תלמידו המובהק של רבי זאב וואלף מטשארני אוסטרה וחברו הקרוב של רבי מנחם מנדל מקוסוב, עלה לטבריה בשנת תקנ”ד שם פגש בה את רבו ורבי אברהם מקאליסק, , נסע בשליחות טבריה לפולין ורוסיה וזכה לקרבה מיוחדת מרבי ברוך ממז’בוז שנתן בו את אמונו המלא וכך נהג בו גם האוהב ישראל מאפטא, נולד בקיטוב בשנת תקל”ו ונפטר בטבריה בשנת תרי”ג.
2]רבי דוד בהרה”ק מחעמלניק – בנו של רבי אברהם דוד אורבוך מפולנאה וחמלניק חתנו של בעל “התולדות”. נשא את נכדת רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב. בן בנו רבי יוסף מיאמפלא. עלה ארצה בשנת תקע”ה והיה מראשי עדת החסידים, נפטר בשנת תק”ץ. הוא זקנם של בית רחמסטריווקא ושל משפחת הגרש”ז אוירבעך שיחוסם לבעל התולדות הוא דרכו.
3]חיים דוד הקטן – הוא הרה”ק רבי דוד אב”ד ביחאוו – ראש עדת החסידים וממונה כולל רייסין, תלמידם של רמ”מ מויטבסק ורבי אברהם מקאליסק, יצא פעמים אחדות לחו”ל והיה נערץ על גדולי החסידות שהכתירוהו כ”חד בדרא”. היה נודע בענוותנותו וכפי שמעידה עליו חתימתו חיים דוד הקטן, נפטר ברעידת אדמה שפקדה את ערי הגליל בשנת תקצ”ז [עיין אודותיו יסוד המעלה ח”א עמ’ קיג-קטו].
4] רבי שאול הלוי בן ר’ צבי הירש [הארקער] – צדיק ומקובל גדול, מחשובי החבריא קדישא בטבריה, עלה בצעירותו לטבריה ועוד חזה בדמות קדשו של רמ”מ מויטפסק, יצא לחו”ל וביקר בהיכלות הצדיקים במז’בוז’, לכוביץ, קמינקא, רוז’ין ועוד. נפטר זקן ושבע ימים בשנת תרי”ג והיה מהבודדים שניצלו מהרעש בשנת תקצ”ז. [עיין עליו יסוד המעלה ח”א עמ’ קס – קסג].
5]רבי טודרוס מסנעטין – תלמיד רבי זאב וואלף מטשארני – אוסטראה ועלה עמו להשתכן בעיר טבריה.
6] רבי זאב וואלף מאוסטראה – מראשי עדת החסידים.
7] רבי דוד אריה ליב – מראשי עדת החסידים.
מסמך נדיר זה שלפנינו לא נדפס בספר יסוד המעלה, בו נאספו מכתבים ומסמכים נדירים מעדת החסידים בטבריה.
מצורפים עוד שני מסמכים באיטלקית, אחד מהם תרגום של אגרת ראשי עדת הפרושים בשנת תקפ”א עם העתקת חתימותיהם של ראשי העדה רבי נתן נטע ב”ר מנחם מנדל משקלוב, רבי ישעיה ברדקי, רבי אברהם שלמה זלמן צורף, רבי אריה ליב נאמן ועוד.
×