Lot : 75

'רבו טרדותי עד מאוד' מכתב נדיר מהרה"ק בעל אמרי חיים מויז'ניץ. בעת מסעו לגיוס כספים עבור בניית שיכון ויז'ניץ ברוקלין תש"י (1950)

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,200 - $1,800
מכתב מאת הרה”ק רבי חיים מאיר הגר בעל ‘אמרי חיים’ לרגל אירוסי בנו של רבי ישראל טויסיג.

חמש שורות בעצם כתב יד קדשו וחתימתו.
הרה”ק בעל אמרי חיים מויז’ניץ (תרמ”ח – תשל”ב) בנו וממלא מקומו של האהבת ישראל מויז’ניץ, הנהיג את החסידות משנת תרצ”ו וקומם את הריסותיה לאחר השואה, ממנה ניצל בנס, עלה ארצה בשנת תש”ח והקים את שיכון ויז’ניץ בבני ברק. לאחר ההכרזה על הקמת שיכון ויז’ניץ יצא האדמו”ר בשנת תש”י למסע גיוס כספים בארצות הברית ממנה נשלח מכתב זה.
[1] דף גודל: 17+15 ס”מ. מצב טוב מאוד.
×