Lot : 73

מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי חיים מאטיניע

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,800 - $2,500
מכתב בעצם כתב יד קדשו של הרה”ק רבי חיים הגר מאטיניע לחסידיו ונאמניו בעיר הקדש צפת.
המכתב עוסק בעניני חלוקת כספים של כולל ויז’ניץ ומסיים בברכה ‘יקבלו החג הקדוש הבע”ל כשר ושמח כיד ה’ הטובה’. כולו בכתב יד קדשו וחתימתו המסולסלת מיום כ’ אדר ‘יזכור אהבתם’ לפ”ק תרצ”א.
הרה”ק רבי חיים הגר מאטיניע – ב”ר ברוך מויז’ניץ ב”ר מנחם מנדל מויז’ניץ, נולד בשנת תרכ”ד ומילדותו נודע בכשרונותיו העילויים, ובגיל שלש עשרה כבר נסמך להוראה מגדולי הדור, הגאונים בעל בית שלמה, ר”י שמעלקיש בעל בית יצחק ובעל כוכב מיעקב, בשנת תרנ”ג התמנה לאדמו”ר באטיניע הסמוכה לסטאניסלב ושימש גם כנשיא כולל בוקובינה בארץ ישראל, נודע כגאון עצום בתורה ועסק רבות עם חסידיו בחידושי תורה, נפטר בסטאניסלב בשנת תרצ”ב.
[1] דף 22×14 ס”מ. מצב מצוין.
×