Lot : 72

אהבת שלום להרה"ק רבי מנחם מנדל מקוסוב – דפוס ראשונה

Start price: $3,000
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
ביאורים על סדר הפרשיות על דרך הקבלה והחסידות מאת הרה”ק רבי מנחם מנדל מקוסוב אבי שושלת קוסוב- ויז’ניץ והמסתעף.מהדורה ראשונה. למברג [תקצ”ג].
רובו של הספר בדרך רמז, עם גימטריות ונוטריקונים, דרך זו שסלל בעל ‘אהבת שלום’ בספר זה הלכו בו אח”כ כל צדיקי השושלת.
[4], קלא דף. 22 ס”מ. מספר דפים כרוכים שלא במקומם, קרעים ופגעי עש משוקמים בחלק מן הדפים. כריכת עור חדשה נאה. נדיר ביותר.
יצא לאור על ידי בני המחבר רבי חיים מקוסוב רבי דוד מזובאלטוב וחתנו רבי גרשון אשכנזי מטלומטאש בעל ספר עבודת הגרשוני.
סטפנסקי חסידות, 18 שנת הדפוס בשער: תקס”ד מזויפת, השנה הנכונה יוצאת מן הפרט בהקדמת הספר: מנחם בן יעקב קאפיל לפ”ק.
×