Lot : 63

כתב יד קדשו של החידושי הרי"ם ומכתב מרבי צבי הירש מטומאשוב נאמן בית הרה"ק מקוצק

Start price: $35,000
|
Est. Price: $40,000 - $60,000
‘גם אני מבקש מכם לאשר בני עירכם חפצים בו מהראוי שתסכימו גם אתם ויהיה בטוב ושלום… דברי הק’ יצחק מאיר בהרב מור”י’ – מכתבו של הרה”ק החידושי הרי”מ בעצם כתב יד קדשו, בו מצטרף לבקשת רבו הגדול רבי מנחם מנדל מקוצק לתמוך ולהסכים לקבל לרב בעיר שטעקטשין את רבי אפרים פישל הכהן חתן הרה”ק רבי משה מלעלוב.
דעת הרה”ק מקוצק נכתבה על ידי נאמן ביתו, שהיה ראוי לכהן כאדמו”ר בעצמו רבי צבי הירש טומאשוב, מכתבו הוא משנת תרט”ז ובסופו חותם: צבי הירש ליבל מבית הרב מקאצק שליט”א.
הרה”ק רבי צבי הירש מטומאשוב נאמן בית השרף מקאצק, מראשי חסידי פשיסחא וקוצק, משהחל הרבי מקאצק להנהיג עדה בחר בו לאיש סודו והיה כותב בשמו את מכתביו.
התגלית המרתקת במכתב זה, שהוא נכתב בתוך ימי הסתגרותו הידועים, שלש שנים טרם הסתלקותו וכאן אנו נחשפים שגם בימי הסתגרותו הידועים של הרבי מקאצק הוא חיוה דעתו בענינים ציבוריים.
החידושי הרי”ם שהיה מהאריות של חסידי קוצק, נתמנה על ידי רוב החסידים וגם על ידי רבי צבי הירש כממלא מקומו של ומאז החלה הנהגתו התרבו חסידיו באלפים וממנו נמשכה שושלת גור.
הרה”ח רבי אפרים פישל הכהן אותו רצו למנות לרב נכדו של הרה”ק רבי שמעון מיערוסלב היה כאמור חתן הרה”ק רבי משה מלעלוב וחותנו של הרה”ק רבי צדוק הכהן מלובלין.
1320 ס”מ, נייר ירקרק, מעט כתמים וסימני קפול, חשוב, נדיר ביותר ויקר ערך.
×