Lot : 57

הלכות דעות וספר היראה לרבינו יונה: קראקא שנ"ה (1595)

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $5,000
הלכות דעות להרמב”ם וספר חיי עולם הוא ספר היראה לרבינו יונה גירונדי בעל ספר שערי תשובה.
קראקא שנ”ה (1595)
ספר היראה לרבינו יונה הוא מקדמוני וחשובי ספרי המוסר ועומד בשורה אחת עם ספר שערי תשובה, כולל דינים והנהגות לפי סדר היום מעת שאדם קם ממיטתו. גדולי הצדיקים המליצו ללמוד ולהגות בספר זה ואף בספרי הפוסקים מזמן הבית יוסף ואילך מביאים ממנו דינים והנהגות.
דפוס יצחק מפרוסטיץ. [14] דף 18 ס”מ.בשני דפים קרעים משוקמים עם מעט חסרון, בשני דפים נוספים השוליים קצוצים עד האותיות, כריכת עור נהדרת, יקר המציאות.
על ספר היראה עיין: י’ יודלוב, ספר חיי עולם לר’ יונה גירונדי, קרית ספר, סד, תשנ”ב-תשנ”ג, עמ’ 331-332.
×