Lot : 55

פרקי אבות עם אוסף פירושים: קראקא של"ו (1576) עותק נאה.

Start price: $3,000
|
Est. Price: $4,000 - $5,000
פרקי אבות עם פירוש ‘מנחה חדשה’ מלוקט מעשרה מפרשים אשר חלקם נדפסים כאן לראשונה, יצא לאור על ידי רבי יחיאל מיכל מארפטשיק.
קראקא של”ו (1576)
כולל פירוש הראב”ן ‘מפירושו של קלף בכתב ידו’ פירושים מסידורים כתב יד על קלף וכן מפירושי רש”י, רמב”ם, אברבנאל, בית לחם יהודה, פרקי משה ולב אבות.
בדף פב,א טעם על פי הסוד ‘מדוע זכתה צפת להיות מיושבת יותר משאר ערי הקדש של ארץ ישראל’ – זמן כתיבת הדברים סמוך לחיי האר”י והבית יוסף.
פד דף. 20 ס”מ. מצב מצוין, , כריכת עור נאה. יקר המציאות.
גנזי ישראל, 134
(אוסף וואלמדונה)
×