Lot : 52

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם – מהדורה ראשונה: בריסק תרצ"ו (1936)

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200

חדושי רבנו חיים הלוי על הרמב”ם – מהדורה ראשונה: בריסק תרצ”ו (1936)

חידושים ובאורים על ספר משנה תורה להרמב”ם מאת רבינו חיים הלוי סולובייצ’יק אב”ד בריסק.

בריסק תרצ”ו (1936) בראש הספר הקדמת בני מחבר, מקובל שאת ההקדמה כתב בנו הגרי”ז.
הגר”ח סלל נתיב חדש בדרך הלימוד, שיטת למודו וניתוחו כבשה את עולם הישיבות ופתחה צהר חדש להבנת דברי הרמב”ם, מיד עם הופעת הספר בדפוס הוא נעשה מבוקש על ידי כל בני ישיבות ליטא לפני השואה ומכאן נדירותו הרבה של הספר בדפוס ראשון.
 [1], קיב דף 34 ס”מ. כריכה מקורית משופשפת בפינות, עם גב עור חדש. מצב מצוין, נדיר.

×