Lot : 45

תשובה ארוכה בהיתר עגונה בכתב יד הגאון מהרש"ם. נכתב בחול המועד סוכות תרנ"ז (1897)

Start price: $2,600
|
Est. Price: $3,500 - $5,000
תשובה בהלכה בענין עגונה מהעיר קליינווארדיין בכתב יד הגאון רבי שלום מרדכי הכהן אב”ד ברעז’אן בכתב ידו וחתימתו.
בצד השני של התשובה נמצאת השאלה שנשלחה אל המהרש”ם בכתב יד הגאון רבי נפתלי סופר – שרייבר דיין בק”ק קליינווארדיין (תלמיד הכתב סופר ובעל ספר מטה נפתלי).
 לאור דחיפות התשובה מפני ‘תקנת עגונה’. השיב עליה המהרש”ם בעיצומו של חול המועד סוכות.
בשולי התשובה מזהירו המהרש”ם ‘ואם יש רב אב”ד בעירו מסתמא לא יעשה דבר מבלעדי הסכמתו’.
התשובה נדפסה ללא נוסח השאלה, בשינויים והשמטות, כמו השורה האחרונה הנ”ל וכל ההתנצלות בתחילת התשובה וכן שינויים בגוף התשובה בשו”ת מהרש”ם ח”ב סי’ סד.
רבי נפתלי סופר שרייבר בעל ספר מטה נפתלי נולד בשנת תר”ט תלמיד גאוני הונגריה: הכתב סופר, מהר”ם שיק ובעל גורן דוד, דיין בקליינווארדיין משנת תרל”ה עד פטירתו בחוהמ”פ תרע”ג (אהלי שם עמ’ 449 החתם סופר ותלמידיו עמ’ תקל).
דף גדול: 35×21 ס”מ, באמצע הדף כתם חום כהה מדבק נייר.
×