Lot : 29

מכתב ברכה מאת האדמו"ר הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמר

Start price: $2,400
|
Est. Price: $3,000 - $5,000
מכתב בחתימת הרב הקדוש הטהור האדמו”ר רבי יואל מסאטמר אל אבי נער הנכנס בעול תורה ומצוות.
ברכות לבביות לרוב נחת והצלחה בתורה ויראה טהורה וברכת שנה טובה.
האדמו”ר הקדוש רבי יואל מסאטמר (תרמ”ז-תשל”ט) בעל “דברי יואל”. מדמויות ההוד של האדמו”רים שנותרו לפליטה לאחר השואה. גאון עצום ומופלא בכל חלקי התורה ולוחם קנאי כנגד הציונות וכל מוסדות השלטון החילוני בארץ ישראל, הקים מעפר את חסידות סאטמר לאחר השואה ובנה קהלה מפוארת בארה”ב ובירושלים. שימש גם כנשיא העדה החרדית בירושלים.
מכתב על נייר מסמכים אישי, 21×24 ס”מ ללא תאריך. בשוליו תוספת דברי ברכה מהאדמו”ר בכי”ק וחתימתו. נייר מקומט פגיעה במילה אחת בסימני הקיפול.
×