Lot : 19

'שמעתי כי לקחום לשם... מי ומי ההולכים' קריאתו הנואשת של הרה"ק רבי של ום אליעזר הלברשטאם מראצפרט הי"ד אודות אחיו הצעיר רבי ישעיה מטשכויב הי"ד וחתנו רבי בן ציון מבובוב הי"ד.

Start price: $15,000
|
Est. Price: $25,000 - $30,000
מכתב בהול מאת הרה”ק רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפרט בנו של הרה”ק רבי חיים מצאנז בו מנסה לברר מה עלה בגורל אחיו הצעיר הרה”ק רבי ישעיה מטשכויב וחתנו של רבי שלום אליעזר הרה”ק רבי בן ציון מבובוב הי”ד והאם מנסים לעשות פעולות להצלתם.
הרה”ק רבי ישעיה היה בפולין ואחיו רבי שלום אליעזר בהונגריה, אט אט החלו להגיע מפולין להונגריה, השמועות המחרידות על השחיטות והגירושים לכבשני האש של יהודי פולין. רבי שלום אליעזר שבשנתו האחרונה הרגיש את העומד לבא, שיגר מכתב בהול לירושלים בו מנסה לברר מה עלה בגורל אחיו הרה”ק רבי ישעיה מטשכויב וחתנו הרה”ק ר בן ציון מבובוב.
וכך כותב בדאגה:
‘הנה שמעתי לאמור כי לקחו לשם את אחי הה”צ ר’ ישעיה ואת חתנו הה”צ מבאבאוו שיחי’, ע”כ אבקשו לכתוב לי מיד תשובה אם אמת הדבר ואם עושים לזה השתדלות מי ומי ההולכים‘.
הסוף המר והנמהר של שלושת קדושים אלו נשואי מכתבינו היה שרבי ישעיה נהרג בגיטו בוכניה כשהוא עטור בטלית ותפילין, רבי שלום אליעזר נשלח לאושוויץ ושם עלה על המוקד בקדושה וטהרה ורבי בן ציון הלברשטאם מבובוב חתנו של רבי שלום אליעזר נרצח בייריות בחורשה שליד יאנוב הי”ד.
גלויית דואר אישית (15×10 ס”מ) מיום רביעי לסדר ‘ולא יהיה בהם נגף’ [י”ט אדר ראשון תש”ג] בשולי המכתב תוספת מספר שורות בעצם כתב יד קדשו של האדמו”ר וחתימת ידו: הק’ שלום אליעזר הלברשטאם בהרה”ק מצאנז זצלה”ה.
האדמו”ר הקדוש רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט הי”ד – נולד בשנת תרכ”ב לאביו רבי חיים מצאנז, דבק בדרכי אביו ובמנהגיו, משעבר לרצפרט שבהונגריה נעשה למנהיגם של חסידי צאנז בהונגריה, והמונים נהרו אליו לברכה וישועה, רבנים שיחרו לפתחו והסבו לשלחנו, לפני שנשלח לאושוויץ לבש קיטל ותכריכים תחת בגדיו, לאחר שאביו ה’דברי חיים’ נגלה אליו בחלום, הגיע לשם ביום ט”ז סיון תש”ד ובו ביום נעקד, הי”ד.
מכתב היסטורי יקר המציאות ורב ערך לקורות שושלת בית צאנז – בובוב בשואה האיומה.
×