Lot : 14

סידורו של שבת – דפוס ראשון. מאהלוב תקע"ג (1813)

Start price: $5,000
|
Est. Price: $7,000 - $8,000
ספר חסידי נדיר  עוסק כולו בעניני מעלת השבת, קדושתה ותפארתה על דרך הפרד”ס והחסידות מאת הרה”ק רבי חיים מטשרנוביץ בעל ה”באר מים חיים”. מאהלוב תקע”ג (1813)
המחבר קנה את מקומו בעולם החסידות כאיש השבת, היה ידוע כנזהר מאד בכבוד השבת עד שאמרו עליו “לאחר שטבל במקוה לכבוד שבת, קומתו הייתה גבוהה בראש אחד ותואר גופו היה משתנה עד צאת השבת”.
ח”א: [6] ע ע-קח [1] דף ח”ב: יב, סד דף 19 ס”מ.
שני חלקים. שער נפרד לחלק השני, דפים כחולים, חתימות בעלים. בכמה עמודים תוקנו השוליים בתיקון אמנתי, מצב מצוין כריכת עור חדשה.
 סטפנסקי חסידות, 422
×