Lot : 13

הספר החסידי הקדוש ביותר - סגולה בדוקה לשמירה ספר 'נועם אלימלך' – דפוס ראשון. לבוב תקמ"ח.

Start price: $90,000
|
Est. Price: $150,000 - $180,000
הרה”ק רבי אלימלך מליז’נסק הוא הדמות הנערצת ביותר בחסידות
אחר הבעל שם טוב הק’ וספרו נועם אלימלך – בעיקר במהדורתו
הראשונה – הידוע בסגולותיו הנו הספר החסידי המבוקש ביותר
– אדמור”י וצדיקי החסידות בכל הדורות, נכספה וגם כלתה נפשם
שספר קדוש זה יהיה בגנזי אוצרותיהם ולא חסכו ממון להביא
ברכה זו אל ביתם.
ספר ‘נועם אלימלך’ נדפס לראשונה בלבוב תקמ”ח על ידי בנו הרה”ק
רבי אליעזר ליפא על פי צוואת אביו ‘ונצטוותי בציווי גמור מפיו
הקדוש והטהור שלאחר מותו אראה להביאו לבית הדפוס וכה אמר
אין לך מצוה גדולה מזו…’.
 הספר נדפס בבית דפוסו של רבי שלמה יאריש רפפורט ופועלי
הדפוס שעסקו בהדפסתו היו צדיקים מופלגים מל”ו צדיקי הדור
שעסקו בו בקדושה וטהרה, עם כוונות ויחודים.
תופעה יחודית ויוצאת דופן שיש בספר נועם אלימלך דפוס ראשון
הוא, שסימני הפיסוק, סומנו בכוכבים (כאלו: ), צדיקי הדורות גילו
שיש בזה ענינים רמים ונסתרים ואמרו שבמקומות אלו היה לרבי
אלימלך גילוי אליהו או עליית נשמה. מנהג הרה”ק רבי ישעי’לע
קערעסטירער היה, בשעה שהיה מקריא מהספר בעת עריכת
שלחנו הטהור, לעצור בעת שהיה מגיע לכוכביות אלו (ראה מופת
הדור עמ’ קיט הע’ מט).
עצם החזקת הספר בבית מקובלת לסגולה לשמירה גדולה ובפרט
התפרסמה הסגולה להניח את הספר לצד אשה המקשה ללדת
וכך נהג בעל אבני נזר בזמן שכלתו אשת השם משואל התקשתה
בלידתה (ראה דרך צדיקים פ”ז אות נ”ח).
 תאור הספר: נעם אלימלך על חמשה חומשי תורה “וגם כמה ליקוטים
על פסוקים וגמרות ומדרשים להורות לעם ה’ דרך ה’ “. לבוב תקמ”ח
(1788 (כולל גם: ליקוטי שושנה, ‘אגרות קדש’ בו השיבו תלמידי רבי
אלימלך על פי בקשתו תשובות למתנגדיו.
במקור 114 דף.  בעותק שלפנינו 107 דף . חסרים ארבעה דפים ראשונים ושלושה אחרונים – דפים אלו הושלמו בצילום אמנותי, הספר כולו עבר שיקום אצל משקם אמנותי
שטיפל בו ביד אמן, דף אחר דף.
סטפנסקי חסידות 373.
×