Lot : 12

מכתב ארוך מאת רבי ברוך הלוי עפשטיין בעל "תורה תמימה" - הערות על ספר הערוך.

Start price: $1,500
|
Est. Price: $2,000 - $2,500
מכתב מאת הגאון רבי ברוך הלוי עפשטיין מפינסק בעל הפירוש הנודע ‘תורה תמימה’ ובו הערות על ספר הערוך.
המכתב משנת תרנ”ב (1892) משתרע על ארבעה עמודים גדולים בגודל: 28X22 ס”מ בכתב יד נאה ומסודר. מעט פגעי זמן שוקמו ביד אמן. נדיר ביותר.
בתחילתו מרעיף בעל ‘תורה תמימה’ שבחים על הדפסת הערוך החדש ובהמשך רשם עשרות הערות מלאות בקיאות מדהימה כדרכו, בענינים שהתעורר עליהם תוך כדי עיונו בספר הערוך.
הערות אלו על ספר הערוך החדש מלאים תוכן וענין מיוחד שיצאו מקולמוסו של הגאון המיוחד והמקורי בעל ‘תורה תמימה’ לא פורסמו מעולם.
×