Lot : 110

תעודת אישור נישואין בחתימת הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא – 'בבא מאיר' בנו בכורו של הבבא סאלי.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
תעודת אישור נישואין בחתימת הרה”ק רבי מאיר אבוחצירא – ‘בבא מאיר’ בנו בכורו של הבבא סאלי.
תעודת אישור נישואין בצרפתית בחתימת יד קדשו של הרב הקדוש רבי מאיר אבוחצירא המכונה ‘בבא מאיר’ בעת היותו רבה של העיר מידלת שבמרוקו.
[1] דף 3632 ס”מ, כתם קטן בראש הדף.
הבבא מאיר שהיה קדוש מרחם, צדיק נשגב ובעל מופת, נולד לאביו הבבא סאלי בשנת תרע”ז לאחר עשר שנים שלא זכה לזש”ק, אביו הקדישו מיום הולדתו לתורה בטהרה וקדושה, בהיותו צעיר לימים הוסמך לרבנות, בשנת תש”ה החל לכהן כרבה של מידלת ובשנת תשי”ג לרבה של ארפוד, עלה ארצה בשנת תשכ”ה נפטר באשדוד בשנת תשמ”ג, בנו הוא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא ז”ל
×