Lot : 108

כתב יד קדשו הטהור של מרן האביר יעקב הצדיק המלוב"ן המקובל רבי יעקב אבוחצירא זצוקללה"ה.

Start price: $6,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
דף כתוב בעצם כתב יד קדשו של הגאון הקדוש המקובל האלוקי המלמד בנסים איש פלא ומופת קדוש וטהור רבי יעקב אבוחצירא בעל אביר יעקב.
דף קטן. 13+10 ס”מ. מצב בינוני שמור בכריכת עור נאה. מצורף אישור ממשפחת הבבא סאלי על זיהויו הוודאי של כתב היד כעצם כתב יד קדשו של האביר יעקב.[21] [22]
נודע ביהודה ובישראל כבוד תפארת קדושת וגדולת משפחת אבוחצירה, ושמם ניסה בפי כל ברטט של קדושה, משפחה מיוחסת זו העמידה לעם ישראל דורות של גדולי תורה, אנשי שם, מקובלים ובעלי מופת.
מאבות המשפחה היה הגה”ק רבי יעקב אבוחצירא הנודע בשם ‘אביר יעקב’ נולד במרוקו בשנת תקס”ו, בגיל ט”ז כבר זכה לגילוי אליהו ומפיו למד תורה, שימש כמורה צדק בקהל קדוש תפילאלת ואגפיה, וכפוסק מובהק בכל גלילות מרוקו, בהגיעו לגבורות שם פניו לעלות לארץ ישראל לקבוע דירתו שם ולהדפיס את חיבוריו הרבים, ויצא מעירו בסתר כי בני קהלתו מנעו ממנו לעוזבם ויבא לאלכסנדריה ומשם בא לדמנהור ביום י”ז טבת שנת תר”מ, ביום זה חלה ויחלום כי בא קצו ואמר גם זו לטובה שכך עלה במחשבה, וביום השבת כ’ טבת אמר ליושבים לפניו להביא לו מים ויביאו לו מים ויטול ידיו ויאמר להם קראו לפני שיר השירים וכן עשו, חזר ואמר להם קראו קריאת שמע, וקראו כולם בבת אחת ועשה וידוי ויאסוף רגליו אל המטה, ותעל נפש בצרור החיים בייחוד וקדושה.
×