Lot : 52

הסכמה בכתב יד הגאון רבי משה הרש פוקס אב"ד גרוסווארדיין בעל שו"ת יד רמה

Start price: $300
|
Est. Price: $600 - $750

מכתב הסכמה משנת תרנ"ז בכתב יד הגאון רבי משה הרש פוקס אב"ד גרוסווארדיין והגליל מחשובי רבני דורו בעל שו"ת יד רמה.

הגאון רבי משה הרש פוקס אב"ד גרוסווארדיין (תר"ג-תרע"א) מגדולי הרבנים במדינת הונגריה וטראנסילווניה שלושים שנה שימש כרבה של העיר גרוסווארדיין ועמד בראש ישיבה גדולה, ממנה יצאו רבנים ידועים. תלמיד מובהק של הכתב סופר, וכן למד אצל המהר"ם שיק ורבי חיים צבי מנהיימר אב"ד אונגוואר ספר תשובותיו ‘יד רמה’ נדפס בגרוסווארדיין בשנת ת"ש.
ההסכמה היא המלצה לעזור בהדפסת חיבור בכתב יד הגאון רבי שלמה חעלמא בעל מרכבת המשנה על שלחן ערוך אבן העזר בסגנון ספר שלחן עצי שיטים על אורח חיים.
כתב היד של החיבור התגלגל לידי הגרחי"ל אויערבאך והוא הדפיסו בירושלים בשנת תרפ"ז בשם ‘חכם לב’ – אך הסכמה זו לא נדפסה שם.
×