Lot : 41

הצהרה חתומה בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק רבי אהרן רוקח מבעלזא

Start price: $16,000
|
Est. Price: $20,000 - $25,000

מסמך על העברת זכויות של דירת האדמו"ר ברחוב שמואל הנביא 1 והצהרה שהמוטב אינו משתייך למדינת אויב והכספים אינם מיועדים למימון פעולות טרור.

מסמך אפוף מסתורין .

על ההצהרה מיום 19/6/1947 [ב’ תמוז תש"ח]
חתום בכתב יד קדשו הרה"ק רבי אהרן מבעלז מעבר לדף חתימת מרת אסתר בת רבי יצחק מאיר הגר
×