Lot : 33

מכתב מאת האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור בעל 'בית ישראל' - כולו בכתב יד קדשו

Start price: $750
|
Est. Price: $1,500 - $2,500

מכתב עצה וברכה בכתב יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור בעל ‘בית ישראל’ בנו וממלא מקומו של האדמו"ר בעל ‘אמרי אמת’.


בהצלחה בכל הענינים שלך לטוב ותחל לך השנה וברכותיה’
‘ובענין הדירה אם ב"ב תחי’ מסכמת גם אני מסכים, אבל אם היא אינה מסכמת לא כדאי שיהיו סכסוכים בענין זה’.
האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור (תרנ"ה-תשל"ז) ממנהיגי היהדות החרדית בארץ ישראל, ראש מועצת גדולי התורה ורבבות באו לקבל עצתו, מצעירותו יד ימינו של אביו בהנהגת החסידות ועל כסאו ישב משנת תש"ח, ושיקם וקומם את חסידות גור בארץ ישראל לאחר השואה.
אגרת אויר משנת תשי"ג, הכל בכתב ידו וחתימתו.
×