Lot : 30

מכתב בכתב יד הרה"ק רבי קלונימוס מפיאסצנא בעל 'אש קדש' ו'חובת התלמידים'

Start price: $3,000
|
Est. Price: $3,500 - $5,000

מכתב בכתב יד וחתימת הרב הקדוש רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא הי"ד בעל אש קדש ועוד.

נייר מסמכים אישי. 22 +14 ס"מ משנת תרצ"ו. ברכת השנים לאחד מחסידיו ו
ברכה לפרנסה וגאולה. בצדו השני מכתב נוסף לנמען הנ"ל, לא מזוהה.
האדמו"ר מפיאסצנא רבי קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד – קדוש מרחם היה ובקדושה עלה בסערה השמימה, בלהבות כבשני ההשמדה הנאצית. נולד בשנת תרמ"ט לאביו הרה"ק רבי אלימלך מגרודז’יסק שהיה אז זקן אדמור"י פולין מצאצאי המגיד מקוז’ניץ מצד אביו והמאור ושמש מצד אמו ועל שמו נקרא קלונימוס קלמיש, בשנות העשרים לחייו התמנה לאדמו"ר ורב בפייאסצנא. ובגיל שלושים וארבע ייסד את ישיבתו הגדולה בווארשא בה חינך והרביץ תורה ויראה.
היה רועה נאמן לעדתו ואב רחום לתלמידיו וחסידיו ומסר נפשו למענם, בימי צר ומצוק היה בגיטו הוורשאי ולפי כל העדויות מסר נפשו לקיום המצוות ושקע בתלמודו, בתוך ימי האימה שקד על כתביו וכתבם בדם ליבו, את חדשיו האחרונים לימי חייו, בילה במחנה ריכוז שבקרבת לובלין בקדושה ובטהרה כולו תפוס שרעפים, מתכונן כביכול לעקידה לעלות השמימה בקדוש ה’ עד בו יום המר ונמהר יום ד’ חשון תש"ד בו הועלה על המוקד.
שם עולם הקנו לו ספריו החינוכיים חובת התלמידים והכשרת האברכים. דרשותיו משנות תש"א-תש"ד נכתבו על ידו בספר אש קודש ונמצאו בדרך פלאית בחפירות בבנין בווארשה.

×