Lot : 96

ספר 'הפלאה' להגאון החסיד רבי פנחס הלוי הורוויץ אב"ד פפד"מ – מהדורה

Start price: $500
|
Est. Price: $1,000 - $1,500
ספר ‘הפלאה’ להגאון החסיד רבי פנחס הלוי הורוויץ אב”ד פפד”מ – מהדורה ראשונה

חידושים על מסכת כתובות ובסופו חידושים על הלכות כתובות בשם “שבת אחים” מאת הגאון רבי פנחס הלוי הורוויץ אב”ד פרנקפורט דמיין.

אופיבך תקמ”ז (1787) מהדורה ראשונה.
הקונטרס “שבת אחים” על שו”ע הלכות כתובות נתחבר בצוותא עם אחיו הרה”ק רבי שמעלקא מניקלשבורג, על כך כותב רבי פנחס בתחילת הקונטרס “… נתקשרתי בקשר עבותות אהבה רבה ועזה מאוד נפשי קשורה בנפש אחי הרב הגאון מוהר”ר שמעלקא הלוי ז”ל להיות נוחים זה לזה בהלכה באהבה נפלאה כאהבת דוד ויונתן וללמוד הש”ס ופוסקים לעמוד על שרשי הדת אמתה של תורה ויסודותיה.. ולמדנו בהתמדה רבה כמה שנים… ואח”כ הלכות כתובות בעיון קצת וכשהתחדש לנו איזה סברא כתבנו לזכרון “.
יחד עם אחיו הרבי רבי שמעלקא הוא נסע לשאוב תורה מפי המגיד הגדול ממעזריטש – עד שזה נתקבל לרבה של ניקלשבורג וזה לרבה של פרנקפורט, שם גם עמד בראשות הישיבה ומבחירי תלמידיו הוא בעל חתם סופר.
בסוף הספר חידושים מחתנו רבי אברהם חיים מזלטשוב בעל ארח לחיים.  
ספר הפלאה על מסכת כתובות הוא ספר עיקרי ויסודי להבנת המסכת, רבי יעקבקא לנדא מוסר בהקדמת שו”ת נודע ביהודה בשם אביו הגדול שאמר “שהגאון מהר”פ הלוי הורוויץ נפלאות עשה בספר הפלאה”.
[1], ו, צ, [צ”ל: קפ]: [1], פו, [1] דף. 2 ס”מ. מצב טוב מאוד. כריכה חדשה.
סטפנסקי חסידות 182.
×