Lot : 95

סידור רבי שבתי מראשקוב. קוריץ תקנ"ד (1794) הסידור החסידי הראשון סדר תפלה לכל

Start price: $50,000
|
Est. Price: $80,000 - $100,000

סידור רבי שבתי מראשקוב. קוריץ תקנ”ד (1794) הסידור החסידי הראשון 


סדר תפלה לכל השנה בנוסח ספרד עם כוונות האר”י ומנהגים כוונות ויחודים על פי רבינו הבעל שם טוב – כנזכר בשער הסידור. בעריכת ‘החסיד המפורסם המקובל האלוקי’ הרה”ק רבי שבתי מראשקוב – מראשוני צדיקי החסידות, מבני היכלא קדישא של רבינו הבעש”ט.
כולל תפלות לימות החול, שבתות, תפלות ימים נוראים ומועדים והגדה של פסח.
סידור זה הוא הסידור החסידי הראשון. נוספו בו לראשונה בסידור כוונות ומנהגים על פי הבעש”ט כמו פרק ‘הודו’ לפני תפלת מנחה בשבת וכן ‘כגונא’ לפני מעריב ועוד הוספות וכוונות. בראשו הסכמת הרה”ק רבי זושא מהאניפולי ורבי יוסף משה ממזריטש תלמיד הבעש”ט
גדולי החסידות דבקו בסידור זה והפליגו מגודל קדושתו וטהרתו, והשתוקקו לראותו יוצא לאור עולם וכך כותב רבי יוסף משה ממזריטש הנ”ל בהסכמתו לסידור: ‘סידור האריז”ל מכתיבת ידי של המנוח… איש אלוקי מוהר”ר שבתי זלה”ה מק”ק ראשקוב וכבר שמעתי שרבים מצדיקי דורנו… משתוקקים ומתאווים מתי יזכו לראות את הסידור הנ”ל ובפרט שיש בתוכו כמה חידושים ויחודים ממו”ר אור ישראל בוצינא קדישא מהר”י בעש”ט זלה”ה’. הרה”צ רבי חיים מאטינייא סיפר שראה כתב יד של הסידור שהשליכוהו בטעות לתוך האש ולא נשרף! והרה”ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה התבטא על הסידור שממנו כל חיותו (ראה אבן שתיה עמ’ קו ובספר מגדיל ישועות סיפור ח)
בסידור זה שפכו שיח גדולי הצדיקים מתלמידי הבעל שם טוב ותלמידי תלמידיהם עד היום והייתה לו השפעה עצומה על כל ספרי החסידות שמצטטים ממנו אין ספור פעמים. במהדורתו הראשונה בשלמות הוא יקר המציאות ביותר.
קוריץ תקנ”ד (1794) ב, רסג [צ”ל:רס]: [1], רסא-שדמ, סב, צט דף. 18.5 ס”מ.ח”א במצב מצוין – כחדש בחלק שני מעט סימני שימוש וקפלים בשוליים. שני כרכים בכריכות עור חדשות נאות שמורים בתוך קופסה.
סטפנסקי, ספרי חסידות 412
×