Lot : 93

ספר הזהר עם ביאור 'קהלת יעקב' להגה"ק רבי יעקב צבי יאליש מדיניוב

Start price: $750
|
Est. Price: $1,200 - $1,800

ספר הזהר עם ביאור ‘קהלת יעקב’ להגה”ק רבי יעקב צבי יאליש מדיניוב בעל ‘מלא הרועים’ – סט שלם.

ספר הזהר עם ביאור ‘מקדש מלך’ ועם ביאורים והגהות מהגאון הקדוש המקובל האלוקי רבי יעקב צבי יאליש אב”ד דינוב בעל מלא הרועים.

פרמילשא תר”מ (1880) דפוס ראשון. ח”א: [8], רנא, יז, [12]: ח”ב: רפ, [17]: ח”ג: קיד, [4]: ח”ד:[1], קיז-שח, [13] דף. 22 ס”מ. 
ארבעה חלקים בשלשה כרכים בכריכות עור עתיקות. מצב טוב, בשלמות נדיר ביותר.
הגה”ק בעל מלא הרועים (תקל”ח-תקפ”ה) תלמיד אבות החסידות בפולין החוזה מלובלין, המגיד מקוז’ניץ ורבי מנחם מנדל מרימנוב, ידיד ורע לבעל בני יששכר והישועות יעקב, נפטר בגיל ארבעים ושבע בלבד, אך יבולו הספרותי בנגלה ובנסתר הוא עצום.
סטפנסקי חסידות 196
×