Lot : 89

ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של

Start price: $12,000
|
Est. Price: $15,000 - $20,000

ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה”ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. – סגולה לבני חיי מזוני.

‘ופעם אחת הניח אדמו”ר זללה”ה את הקוויטל שלי

תוך ספרו הקדוש כתב יד
 ואמר בלשונו הטהור:
 שמשם יוכל כל אדם להיות לו לישועה בבני חיי מזוני’
[ הקדמת בעל אמרי יוסף לחידושי מהרי”א]
ביאורים על מדרש רבא על דרך הסוד בעצם כתב יד קדשו של הרה”ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. – סגולה לבני חיי מזוני.
דף גדול ממדרש רבא מודפס עם שוליים רחבים מאוד, סביב כל השוליים נכתבו חידושי תורה בדרך פירושו על המדרש, היינו ביאור דברי חז”ל בנגלה על פי דברי הזהר, כתבי האר”י ודודו ורבו המובהק רבי צבי הירש מזידיטשוב. בדף זה הוא מביא מדברי הזהר והתיקונים, מהאר”י ומרבו.
כידוע את ביאוריו על דרך הסוד כתב בקדושה ובטהרה כשהוא מעוטר בטלית ותפילין, אף הוא ייחס לכתביו כח של קדושה כפי שציטטנו לעיל מדברי החשוב שבתלמידיו הגה”ק בעל אמרי יוסף מספינקא.
הרה”ק מהרי”א מזידיטשוב (תקס”ה-תרל”ג) איש אלוקים קדוש, אשר אלפים הלכו לאורו, בקי בש”ס ומדרשי רז”ל ומכילתא ספרא וספרי וזוה”ק ותיקוני הזהר ובכל כתבי האריז”ל עד להפליא ונשמע מפי קדשו שהפרי עץ חיים למד ושנה מאה פעמים ואחד וכן ספרי רבו הקדוש רבינו צבי הירש מזידיטשוב היה רגיל על לשונו ומסר נפשו על התורה והעבודה והתפלל בעד כלל ישראל והמשיך להם שפע פרנסה והצלחה (ספר עשר קדושות ערך מהרי”א) מכתביו נדפסו ביאור מהרי”א על המדרש רבא – לחיבור זה ייחס חשיבות גדולה וציוה לבניו להדפיסו ראשון וכן לקוטי תורה והש”ס.
×