Lot : 80

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב לחסידיו בארץ ישראל  מכתב בכתב

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,000
מכתב מאת האדמו”ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב לחסידיו בארץ ישראל 
מכתב בכתב יד קדשו של האדמו”ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב לחסידיו בארץ ישראל.
גלויית דואר משנת תרפ”ה (1925). בכתב יד קדשו חתימתו וחותמו מתקופת מושבו בזגיערז.
במכתב משתקפת דאגתו הכנה לחסידיו בארץ ישראל ודאגתו לפרנסתם וכלכלת אנשי ביתם.
האדמו”ר רבי מנחם מנדל מסטריקוב – בן האדמו”ר רבי דוב בעריש מביאלא. מחשובי אדמור”י פולין לפני השואה, למדן גדול ובעל קבלה מפורסם, קיבל מאדמור’י אלכסנדר ואחרי פטירת אחיו רבי אהרן צבי מביאלא נתעטר בכתר האדמוו”ת ואלפי חסידים ומעריצים חסו בצילו, היה רודף אמת ולא חת מפני כל, פעמיים עלה ארצה וגם חפץ להתיישב בה אך לא עלה בידו. בסוף ימיו עבר לאוטוווצק בה נפטר בשנת תרצ”ו. נטמן בבית העלמין בווארשא ואלפים היו באים להתפלל באהל שעל קברו. (זכותא דאברהם, ירושלים תש”ט, עמ’ ריא). 
×