Lot : 78

כתב יד מרהיב עין.
ספר 'מגדל דוד'– סאדיגורא תרכ"ה (1865)
'ספר מגדל דוד, פירוש שיר השירים על דרך הקבלה להרב הגדול האלוקי כמהר"ר דוד ן' אבי זמרא הנקרא בפי כל הרדב"ז נכתב פה סאדגורא ה' אלפים תרכ"ה לפרט קטן' עם חתימת הרה"צ רבי נחום דובער פרידמן בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא.
כתב יד סופר אמן, שני טורים, שער ארכיטקטוני מצוייר בדיו אדום ושחור. נייר משובח שוליים רחבים.הרה"צ רבי נחום דובער פרידמן (תר"ד-תרמ"ג) בן הרה"ק רבי שלום יוסף מרוז'ין וחתן הרה"ק רבי
אברהם יעקב מסאדיגורא, גאון מופלג בתורה וחסידות, ישב כל ימיו בחצר חותנו בסאדיגורא, ספרייתו הגדולה הכילה ספרים נדירים וכתבי יד יקרי המציאות והייתה מהספריות החשובות והידועות ביותר בזמנו. הגאון בעל 'יד יהודא' רבה של סאדיגורה כותב בהקדמתו לספרו 'ובבואי הנה עיר סאדגורא את שאהבה נפשי מצאתי בבית שארי הרה"צ בנן של קדושים מו"ה נחום דוב נ"י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת'.
 בקולופון נרשם 'בדחלב"א [=בריך דיהיב חילא לעבדא בר אמתא] נשלם בע"ה ז' שבט עש"ק שנת חירו"ת לפ"ק ברדמו"ד [=בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען] על ידי הפועלים המסתעפים [כנראה צ"ל: המסתופפים] בצל הקודש ה"ה הרבני שמואל בן... והשני שואל בן רחל'
קעח דף 2319 ס"מ. בדף שלפני השער חתימת יד הרה"ק רבי נחום דב זה הספר מגדל דוד שייך לנחום דובער פרידמאן, בצדה הפנימי של הכריכה תו ספר של ספרייתו בצבע אדום עם אותיות זהב ובשער שתי חותמיו: אחת עם שמו וצורת אריה והשניה חותמת 'מנחת שי' – להורות שקיבל את הספר במתנה. כריכה מקורית מספריית הרה"ק הנ"ל. מצב מצוין.

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $12,000
כתב יד מרהיב עין.

ספר ‘מגדל דוד’– סאדיגורא תרכ”ה (1865)
‘ספר מגדל דוד, פירוש שיר השירים על דרך הקבלה להרב הגדול האלוקי כמהר”ר דוד ן’ אבי זמרא הנקרא בפי כל הרדב”ז נכתב פה סאדגורא ה’ אלפים תרכ”ה לפרט קטן’ עם חתימת הרה”צ רבי נחום דובער פרידמן בן הרה”ק רבי שלום יוסף מרוז’ין וחתן הרה”ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא.
כתב יד סופר אמן, שני טורים, שער ארכיטקטוני מצוייר בדיו אדום ושחור. נייר משובח שוליים רחבים.
הרה”צ רבי נחום דובער פרידמן (תר”ד-תרמ”ג) בן הרה”ק רבי שלום יוסף מרוז’ין וחתן הרה”ק רבי
אברהם יעקב מסאדיגורא, גאון מופלג בתורה וחסידות, ישב כל ימיו בחצר חותנו בסאדיגורא, ספרייתו הגדולה הכילה ספרים נדירים וכתבי יד יקרי המציאות והייתה מהספריות החשובות והידועות ביותר בזמנו. הגאון בעל ‘יד יהודא’ רבה של סאדיגורה כותב בהקדמתו לספרו ‘ובבואי הנה עיר סאדגורא את שאהבה נפשי מצאתי בבית שארי הרה”צ בנן של קדושים מו”ה נחום דוב נ”י אשר לו קובץ ספרים יקרי ערך ממחברים הקדמונים אשר אין כמוהו ליקר ולתפארת’.
 בקולופון נרשם ‘בדחלב”א [=בריך דיהיב חילא לעבדא בר אמתא] נשלם בע”ה ז’ שבט עש”ק שנת חירו”ת לפ”ק ברדמו”ד [=בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען] על ידי הפועלים המסתעפים [כנראה צ”ל: המסתופפים] בצל הקודש ה”ה הרבני שמואל בן… והשני שואל בן רחל’
קעח דף 2319 ס”מ. בדף שלפני השער חתימת יד הרה”ק רבי נחום דב זה הספר מגדל דוד שייך לנחום דובער פרידמאן, בצדה הפנימי של הכריכה תו ספר של ספרייתו בצבע אדום עם אותיות זהב ובשער שתי חותמיו: אחת עם שמו וצורת אריה והשניה חותמת ‘מנחת שי’ – להורות שקיבל את הספר במתנה. כריכה מקורית מספריית הרה”ק הנ”ל. מצב מצוין.
ספר מגדל דוד נדפס לראשונה מכתב יד בלמברג תרמ”ג מכתב יד שהיה שייך להרה”ק רבי מנחם מנדל מויז’ניץ דודו של רבי הרה”ק נחום דובער.
×