Lot : 74

ספר מזבח הזהב. באזל שס"ב (1602) - ספר סגולה להינצל מכל צרה."

Start price: $4,000
|
Est. Price: $7,000 - $10,000

ספר מזבח הזהב. באזל שס”ב (1602) – ספר סגולה להינצל מכל צרה.

” כשיתגלה ויתפשטו סדרי פיטום הקטורת אלו באוויר חללו של עולם, אזי מיד יוסר כל מחלה וכל נגע…’.

סדר פיטום הקטורת ואמירתו בעת צרה ומגיפה ביאור נפלא על דרך הפרדס מאת רבי שלמה ב”ר מרדכי תלמיד המהרש”ל. באזל שס”ב (1602).
מראשוני הספרים העוסקים במעלת אמירת פטום הקטורת וסגולתו- דפוס ראשון ונדיר מאוד.
המחבר כותב בהקדמה: על כן ראיתי להקדים תרופה למכה שלא תבא והבאתי לבית הדפוס בהסכמת גדולי הדורות לעורר המדפיסים לדפוס סדרי פיטום הקטורת עם חיבורי זה הקטן… כדי שיהא מצוי ביד כל איש לקשת ולמבטח ולצינה מיום העברה והנה אקוה לאל יתעלה ויתברך כשיתגלה ויתפשטו סדרי פיטום הקטורת אלו באוויר חללו של עולם אזי מיד יוסר כל מחלה וכל נגע…’
בראש הספר הסכמות גדולי האחרונים: בעל הלבוש, כלי יקר, מטה משה, הסמ”ע, והשל”ה – דומה שמקבץ כזה של הסכמות חשובות בספר אחד אין לו כמעט אח ורע.
בתחילת הספר סדר התפילות עם ניקוד ושיר להינצל מפגעים.
מד דף. 18 ס”מ. מצב טוב מאוד. כריכת עור חדשה נאה.
×