Lot : 72

גזירות ת"ח –ת"ט. יקר המציאות. ספר 'שברי לוחות' מאת המקובל הקדוש רבי

Start price: $12,000
|
Est. Price: $18,000 - $25,000
גזירות ת”ח –ת”ט.

יקר המציאות. ספר ‘שברי לוחות’ מאת המקובל הקדוש רבי יחיאל מיכל מנעמרוב הי”ד. לובלין 
ספר היסטורי חשוב ביותר לקורות גזירות ת”ח – ת”ט, עם תיאור גדולתו והריגתו של הגה”ק המקובל האלוקי רבי יחיאל מיכל מנעמרוב – שהיה מגדולי אותו הדור. רמזים על תחיית המתים וחבלי המשיח שהיו אמורים להיות בשנים אלו שנהפכו לגזרות הקשות והנוראיות של ת”ח ות”ט.

חיבורו זה של רבי יחיאל מיכל על דרשות אל תקרי שבש”ס יצא לאור על ידי בן אחיו רבי יצחק מוכיח אב”ד טרעבוולא בלובלין שנת ת”מ. בהקדמת הספר הוא כותב בשם דודו המחבר שאמר בשנת ת”ז שבשנת ת”ח יתחילו חבלי משיח ונתן סימן לדבר שמו של אותו צורר חמי”ל שהוא ר”ת חבלי משיח יבואו לעולם – וכן מספר שדודו רבי יחיאל מיכל הגיע אליו בחלום בעת שנרדם בסעודת פורים ודמעות נשרו על זקנו ואמר ולו שגזרות ת”ח-ת”ט באו על שלא הוכיחו את העם לחזור בתשובה בזמן שהיה ראוי לגאולה.
 
בדף האחרון ‘תפלה להנצל מחבלי משיח’ בתוכה נזכר ‘ותצילנו מחרב ומשבי הישמעלים והקדרים’ הם חילות הקוזקים ימ”ש..
 
הגה”ק רבי יחיאל מיכל שהיה מגדולי אותו הדור, גאון מופלא בנגלה ובנסתר ובכל חכמה היה מהראשונים שנהרגו בגזרות ת”ח – ת”ט ועמו כששת אלפים טבוחים מהעיר הגדולה נעמרוב. הריגתו על קדוש ה’ יחד עם כל הקהילה הגדולה ביום כ’ סיון שנת ת”ח התפרסמה לאחת הטרגדיות הגדולות של גזרות ת”ח-ת”ט, פרשת הריגתו נזכרה גם בספר מגילה עפה להש”ך.
רבי יחיאל מיכל מנעמרוב היה מיוחס עד לרש”י הקדוש, ורבים ממשפחות גדולי התורה וצדיקי החסידות הזכירו יחוסם אליו ואל משפחתו.
אוסף לונצר- וואלמדונה
(עותק זה נרכש לפני שלושים שנה במכירה פומבית של סותביס וזו הפעם היחידה שהספר הופיע במכירות פומביות).
[37] דף. 19 ס”מ. מצב טוב. מעט שיקומי שוליים. כריכת עור חדשה.
×