Lot : 70

בית הרב מבריסק נהרס חלקית ואחד מילדיו נפצע
מברק בהול מאת הרב אליעזר סילבר אל רבי יוסף דב סולובייצ'יק מבוסטון
בשנת תש"ח הפגיזו הירדנים בפצצות מרגמה את ירושלים, הפגזים לא פסחו אף על ביתו של הגרי"ז, עד כה היה ידוע שביתו בלבד נפגע (לאחר שניאות להפצרות בני ביתו לרדת למקלט שלא לפי רוחו, ואחר ההפגזה אמר שלו היינו נשארים בבית הוא לא היה נפגע – ראה תיאור המאורע בספר הרב מבריסק ח"ב עמ' 487) במברק זה הנחשף עתה לראשונה מתברר שגם אחד מילדיו נפצע באותם הפגזות.
במברק מספר הגאון רבי אליעזר סילבר אב"ד סינסנטי להרב יוסף דוב סולובייצ'יק בן דודו של הגרי"ז, שקבל מברק מירושלים שבית הרב מבריסק נהרס חלקית ושאחד מילדיו נפצע, הוא כבר שלח כמה מאות דולרים, אך זה אינו מספיק ומבקש מהרב סולובייצ'יק שישלח סכום של 500 דולר עבור שיקום הבית.
המברק באנגלית מיום 28/6/1948 [כ"א סיון תש"ח] בגודל: 2115 ס"מ.

Start price: $500
|
Est. Price: $800 - $1,200
בית הרב מבריסק נהרס חלקית ואחד מילדיו נפצע

מברק בהול מאת הרב אליעזר סילבר אל רבי יוסף דב סולובייצ’יק מבוסטון
בשנת תש”ח הפגיזו הירדנים בפצצות מרגמה את ירושלים, הפגזים לא פסחו אף על ביתו של הגרי”ז, עד כה היה ידוע שביתו בלבד נפגע (לאחר שניאות להפצרות בני ביתו לרדת למקלט שלא לפי רוחו, ואחר ההפגזה אמר שלו היינו נשארים בבית הוא לא היה נפגע – ראה תיאור המאורע בספר הרב מבריסק ח”ב עמ’ 487) במברק זה הנחשף עתה לראשונה מתברר שגם אחד מילדיו נפצע באותם הפגזות.
במברק מספר הגאון רבי אליעזר סילבר אב”ד סינסנטי להרב יוסף דוב סולובייצ’יק בן דודו של הגרי”ז, שקבל מברק מירושלים שבית הרב מבריסק נהרס חלקית ושאחד מילדיו נפצע, הוא כבר שלח כמה מאות דולרים, אך זה אינו מספיק ומבקש מהרב סולובייצ’יק שישלח סכום של 500 דולר עבור שיקום הבית.
המברק באנגלית מיום 28/6/1948 [כ”א סיון תש”ח] בגודל: 2115 ס”מ.
×