Lot : 69

קושיה בגמרא ששלח הגר"ח קנייבסקי בילדותו לדודו החזון איש. 

כניראה מכתבו הראשון של הגר"ח
שאלה בגמרא במסכת יבמות דף יח, ב ששאל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בימי נערותו את דודו מרן החזון איש.
דף בגודל 1812 ס"מ. 10 שורות. בצדו השני של הדף רשם החזון איש בכתב ידו שתי שמות להזכירם בתפילתו.

Start price: $1,800
|
Est. Price: $4,000 - $6,000

קושיה בגמרא ששלח הגר”ח קנייבסקי בילדותו לדודו החזון איש. 

כניראה מכתבו הראשון של הגר”ח
שאלה בגמרא במסכת יבמות דף יח, ב ששאל מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א בימי נערותו את דודו מרן החזון איש.
דף בגודל 1812 ס”מ. 10 שורות. בצדו השני של הדף רשם החזון איש בכתב ידו שתי שמות להזכירם בתפילתו.
הגר”ח קנייבסקי זכה לקירבה וחיבה מיוחדת מדודו החזון איש, ותקופה מסוימת הם אף גרו בדירה אחת, הוא גדל בצלו, למד עמו בחברותא וינק מאישיותו והליכותיו, על פנקסו הוא העלה אלפי הנהגות והוראות שראה אצל דודו החזון איש ועל פיהם הוא מורה לרבים לנהוג וכך כתב בהקדמתו לדרך אמונה ‘ובמקומות שמרן החזון איש הכריע ופסק שם להלכה כתבתי כמעט בכל המקומות כדעתו כי הוא בתראה ומרא דארעא דישראל ועמוד ההוראה’.
×