Lot : 68

מכתב נדיר בכתב יד קדשו וחתימתו של החזון איש  בענין מצוות התלויות בארץ.
מכתב חידושי תורה בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל חזון איש .
המכתב עוסק בביאור דברי הירושלמי במעשר שני ועוסק בהגדרת מה המחייב של הוספת חומש בחילול מעשר שני של חבירו – גם במכתב זה ניכר דרכו של החזון איש לכתוב הגדרות קצרות וקולעות.
11.520 ס"מ. בכתב ידו הנאה והמסודר של החזון איש ובחתימת ידו: אי"ש. 

Start price: $4,000
|
Est. Price: $5,000 - $7,000
מכתב נדיר בכתב יד קדשו וחתימתו של החזון איש  בענין מצוות התלויות בארץ.

מכתב חידושי תורה בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ בעל חזון איש .
המכתב עוסק בביאור דברי הירושלמי במעשר שני ועוסק בהגדרת מה המחייב של הוספת חומש בחילול מעשר שני של חבירו – גם במכתב זה ניכר דרכו של החזון איש לכתוב הגדרות קצרות וקולעות.
11.520 ס”מ. בכתב ידו הנאה והמסודר של החזון איש ובחתימת ידו: אי”ש. 
×