Lot : 66

הזמנה אישית מאת הגאון רבי חיים שמואלביץ לחתונתו. מיר תר"צ [1930]
אתכבד להזמין את הו"כ להשתתף בשמחת כלולתי 
את העלמה מ' חנה מרים בת אדמו"ר הגאון ר' אליעזר יהודה פינקל שליט"א ר"מ דמיר
 שתהי' אי"ה ביום ו' עש"ק פ' מקץ ג' טבת תר"ץ בעיר מיר.
 ברגשי כבוד חיים ליב שמולביץ
בלא"א מו"ר הגאון רפאל אלתר זצ"ל אב"ד ור"מ דשצוצין.
הגאון רבי חיים שמולאביץ (תרס"ג-תשל"ט) נודע בציעותו בשם העילוי מסטצ'וצין, הגיע מישיבת גרודנא למיר בשנת תרפ"ה ומיד יצא שמו כאחד מבחירי הישיבה ובשנת תר"צ נלקח על ידי ראש הישיבה כחתן לבתו, הגר"ח שימש כראש ישיבת מיר בגלות שנחאי ולאחר פטירת חותנו בשנת תשכ"ה מילא את מקומו בראשות הישיבה.
ההזמנה בגודל של כרטיס ביקור: 106 ס"מ. במצב טוב. נדיר באופן מיוחד

Start price: $300
|
Est. Price: $500 - $800
הזמנה אישית מאת הגאון רבי חיים שמואלביץ לחתונתו. מיר תר”צ [1930]

אתכבד להזמין את הו”כ להשתתף בשמחת כלולתי 

את העלמה מ’ חנה מרים בת אדמו”ר הגאון ר’ אליעזר יהודה פינקל שליט”א ר”מ דמיר
 שתהי’ אי”ה ביום ו’ עש”ק פ’ מקץ ג’ טבת תר”ץ בעיר מיר.
 ברגשי כבוד חיים ליב שמולביץ
בלא”א מו”ר הגאון רפאל אלתר זצ”ל אב”ד ור”מ דשצוצין.
הגאון רבי חיים שמולאביץ (תרס”ג-תשל”ט) נודע בציעותו בשם העילוי מסטצ’וצין, הגיע מישיבת גרודנא למיר בשנת תרפ”ה ומיד יצא שמו כאחד מבחירי הישיבה ובשנת תר”צ נלקח על ידי ראש הישיבה כחתן לבתו, הגר”ח שימש כראש ישיבת מיר בגלות שנחאי ולאחר פטירת חותנו בשנת תשכ”ה מילא את מקומו בראשות הישיבה.
ההזמנה בגודל של כרטיס ביקור: 106 ס”מ. במצב טוב. נדיר באופן מיוחד
×