Lot : 64

מכתב נדיר מאת רבי אבא גרוסברד המשגיח הראשון של ישיבת פונוביז' וממייסדי

Start price: $500
|
Est. Price: $600 - $1,000
מכתב נדיר מאת רבי אבא גרוסברד המשגיח הראשון של ישיבת פונוביז’ וממייסדי הישיבה
מכתב מאת רבי אברהם אבא גרוסברד אל רבי בנימין מנדלסון רבה של כפר עטה (קרית אתא) 
המכתב נשלח מפתח תקוה בשנת תש”ג ובו מעורר את הרב מנדלסון על פתיחת ישיבה בקרית אתא שיש בזה כדי לתרום רבות לעיר ולקרב את צעירי הצאן לעולם הישיבות. בתור ר”מ בישיבה הוא מציע את רבי ראובן יוסף גרשונוביץ חמיו של הצדיק ר’ מיכל יהודה לפקוביץ זצ”ל.
רבי אבא גרובסרד (תרנ”ג-תש”ז) חניך ישיבות סלבודקא, ראדין ומיר, ותלמיד מובהק למשגיח רבי ירוחם ליבוביץ ממיר. בשנת תרצ”ט, נקרא על ידי הגאון רבי ראובן כ”ץ לעלות לפתח תקוה ולכהן כמנהל רוחני בישיבה הגדולה שם, השתתף בהקמת ישיבת פונוביז’ והיה מנהלה הרוחני הראשון, נפטר בהיות בן חמישים ושלש שנים בלבד בשנת תש”ז. שיחותיו נאספו לספר “מבית אבא” שני חלקים.
×