Lot : 6

מכתב המלצה בכתב יד הגאון רבי עזרא הכהן פריעד אב"ד טיסא בערצעל

Start price: $800
|
Est. Price: $1,200 - $1,800
מכתב המלצה בכתב יד הגאון רבי עזרא הכהן פריעד אב”ד טיסא בערצעל והגליל. בן הרה”צ בעל ‘פני מבין’

מכתב בכתב יד הגאון רבי עזרא הכהן פריעד הי”ד אב”ד טיסא בערצעל והגליל בנו של הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד באלמאז-אויווארוש בעל שו”ת פני מביןץ
במכתבו מאריך רבי עזרא בשבח משפחת הבחור שדודו היה תלמיד מובהק להגאון רבי יואל צבי ראטה ונזכר בספר תשובותיו אבני בית היוצר.
הגאון רבי עזרא הכהן פריעד בן הגאון בעל פני מבין וחתן רבי גרשון אברהם גולדבר אב”ד טיסא בערצעל בעל ספר נחלת הגרשוני וממלא מקומו ברבנות , נספה בשואה, חידושיו תורה ממנו נדפסו בראש ספר פני מבין על התורה ובכתבי עת שיצאו לאור בזמנו (אור תורה הנשר ועוד).
×