Lot : 58

מכתב שלם כולו בכתב יד גאון ישראל רבי חיים סולובייצ'יק. בריסק תרס"ג (1903).
מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים סולובייצי'ק אב"ד בריסק בעת היותו בורר באיזה סכסוך כספי גדול בין שני גיסים מעשירי פולין.
במכתבו מבקש הגר"ח מהנמען שיחתום על מה שצריך לחתום ולא יעלה חששות שאין להם בסיס הגיוני.
דף בגודל1813 ס"מ. כאמור הכל בכתב ידו וחתימתו של הגרח"ס. מצב טוב מאוד.

Start price: $7,500
|
Est. Price: $10,000 - $15,000
מכתב שלם כולו בכתב יד גאון ישראל רבי חיים סולובייצ’יק. בריסק תרס”ג (1903).

מכתב בכתב יד הגאון רבי חיים סולובייצי’ק אב”ד בריסק בעת היותו בורר באיזה סכסוך כספי גדול בין שני גיסים מעשירי פולין.
במכתבו מבקש הגר”ח מהנמען שיחתום על מה שצריך לחתום ולא יעלה חששות שאין להם בסיס הגיוני.
דף בגודל1813 ס”מ. כאמור הכל בכתב ידו וחתימתו של הגרח”ס. מצב טוב מאוד.
הגאון רבי חיים סולובייצ’יק (תרי”ג-תרע”ח) גאון הדורות האחרונים, ומגדולי מנהיגי דורו, הטביע את חותמו על דרך הלימוד הישיבתית ורבים הלכו לאורו. ‘שר התורה הגאון החסיד האמתי רבם של כל ישראל, אשר נתן דרך בים התלמוד וסלל נתיבה חדשה בידיעת והבנת התורה לאמתה והעמיד תלמידים למאות ולאלפים’ (נוסח מצבתו) בן הגאון בית הלוי וחתן בעל תורת רפאל חתן הנצי”ב ומאז קבע מושבו בוואלוז’ין שם הרביץ תורה לפני לומדים מופלגים, חריפותו ופיקחותו וחדירתו לעומק של כל ענין, יחד עם תפיסתו המהירה, חברו יחד לשיטתו הלימודית הקולעת. משנת תרנ”ב ממלא מקום אביו ברבנות בריסק.
×