Lot : 57

מכתב רבי אהרן רבינוביץ הי"ד אב"ד לידא אודות העילוי ממייצ'ט.'הנני בבקשה על

Start price: $500
|
Est. Price: $700 - $1,000

מכתב רבי אהרן רבינוביץ הי”ד אב”ד לידא אודות העילוי ממייצ’ט.

‘הנני בבקשה על דבר ידידינו הגאון רבי שלמה פאלאצק נ”י בטח ידוע לכבודו שהוא היה הר”מ הראשי בישיבת לידא וכאשר נתפרצה המלחמה נסע לרוסיא בתוך שאר הפליטים וזה עתה שב מרוסיא עם בני משפחתו ומצבו ממש נורא מאוד’ מכתב בכתב יד הגאון רבי אהרן רבינוביץ ראש ישיבת לידא.

תולדות חייו של רבי שלמה פוליאצ’וק הנודע מתקופת וואלוז’ין ועד סוף ימיו בשם העילוי ממייצ’ט שזורים בתולדותיו של רבי אהרן רבינוביץ, שכן הוא גילה את העילוי בצעירותו וכשהיה בגיל י”ב הביאו לוואלוז’ין ומאז דבק בדרך הגר”ח סולובייצ’יק שחבבו וכבדו כאחד הגדולים, לימים גם הזמינו רבי אהרן לעמוד בראשות הישיבה בלידא.
‘איש האמת’ – לתואר זה זכה רבי אהרן מפיו של החפץ חיים (יחיד ודורו עמ’ 36). רבי אהרן היה חניך ישיבת וואלוז’ין, חתן הגאון רבי יצחק יעקב ריינעס אב”ד לידא וממלא מקומו ומסר את נפשו לביסוס והצלחת הישיבה. בעת הוצאתם להורג של בני קהלת לידא הוא הלך בראש השיירה, קרא פסוקי תהלים וזעק בקול גדול ‘שמע ישראל’.
×