Lot : 56

מכתב ארוך מהגאון רבי דוד פרידמן אב"ד קרלין אל רבי שמואל סלנט.

'ירחץ בים יפו ויאכל ענבי מזור ביפו וסביבותיה...'
תוכן המכתב: בקשה לסייע לאברך אשר נחלה ובעצת רופאיו נחוץ לו להיות במקומות החמים כמו איטליה, 'אך באשר חשקה נפשו בתורה מצאנו הדרך הנכונה לשלחו לארץ הקדש אשר בצחות אווירא דארעא דישראל ימצא מזור למחלתו, ירחץ בים יפו ויאכל ענבי מזור ביפו וסביבותיה...'.
דף בגודל: 1320 ס"מ. כתוב משני צדיו קרלין שלשה ימים בחדש השישי [ג' אלול] תרנ"ה (1895) כתוב משני צדיו הכל בכתי"ק וחתימתו.

Start price: $1,000
|
Est. Price: $1,500 - $2,500
מכתב ארוך מהגאון רבי דוד פרידמן אב”ד קרלין אל רבי שמואל סלנט.

‘ירחץ בים יפו ויאכל ענבי מזור ביפו וסביבותיה…’

תוכן המכתב: בקשה לסייע לאברך אשר נחלה ובעצת רופאיו נחוץ לו להיות במקומות החמים כמו איטליה, ‘אך באשר חשקה נפשו בתורה מצאנו הדרך הנכונה לשלחו לארץ הקדש אשר בצחות אווירא דארעא דישראל ימצא מזור למחלתו, ירחץ בים יפו ויאכל ענבי מזור ביפו וסביבותיה…’.
דף בגודל: 1320 ס”מ. כתוב משני צדיו קרלין שלשה ימים בחדש השישי [ג’ אלול] תרנ”ה (1895) כתוב משני צדיו הכל בכתי”ק וחתימתו.
הגאון רבי דוד פרידמן מקארלין (תקפ”ח – תרע”ה) – הנודע בדורו בשם הגאון רבי דוד קרלינר. הגר”ח סולובייצ’יק כתב עליו “גדול הדור” והגרח”ע קבע שהוא “זקן ההוראה לבית ישראל ויחיד בדורנו”. הגאון רבי אלעזר משה הורביץ אב”ד פינסק שהיה מענקי אותו הדור קרא עליו את הנאמר אצל דוד המלך וה’ עמו שהלכה כמותו בכל מקום, במשך כחמישים שנה היה רבה של קרלין וביתו היה תל תלפיות שהכל פונים אליו, הן בשאלות בהלכה והן בבעיות התקופה והנהגת הדור. מכתביו נדפסו פסקי הלכות יד דוד – ג’ חלקים ושו”ת שאילת דוד.
×