Lot : 55

מכתב הגאון הנצי"ב מוואלוז'ין לבנו רבי חיים ברלין.
בענין הדפסת מאמרו על האנטישמיות.
מכתב מאת הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין אב"ד ור"מ מתיבתא רבתא וואלוז'ין אל בנו חביבו רבי חיים ברלין משנת תרמ"ו [1886].
במכתב מבקש הנצי"ב מבנו הגר"ח שיעבור על קונטרסו 'ישראל בעמים' כי הר"ש קאסאווסקי העיר לו בשם כמה אנשים 'כי יש לחוש בהדפסתו פן יבולע לי ולהישיבה הקדושה'.
כפי הנראה המדובר הוא בקונטרסו של הנצי"ב על מקור האנטישמיות והשנאה לבני ישראל שהדפיסו בשנת תרמ"ז [1887] בשם 'שאר ישראל' בסוף פירושו על שיר השירים רנה של תורה.
תחילת המכתב בענין הגהת ספריו לפני הדפוס, בצד השני חידושי תורה – תירוץ לקושיית בנו הגר"ח.
דף בגודל: 1321 ס"מ ס"מ. כתוב משני צדיו, הכל בכתב ידו עם חתימתו הידועה 'העמוס בעבודה', מצב מצוין.

Start price: $4,000
|
Est. Price: $7,000 - $9,000
מכתב הגאון הנצי”ב מוואלוז’ין לבנו רבי חיים ברלין.

בענין הדפסת מאמרו על האנטישמיות.
מכתב מאת הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין אב”ד ור”מ מתיבתא רבתא וואלוז’ין אל בנו חביבו רבי חיים ברלין משנת תרמ”ו [1886].
במכתב מבקש הנצי”ב מבנו הגר”ח שיעבור על קונטרסו ‘ישראל בעמים’ כי הר”ש קאסאווסקי העיר לו בשם כמה אנשים ‘כי יש לחוש בהדפסתו פן יבולע לי ולהישיבה הקדושה’.
כפי הנראה המדובר הוא בקונטרסו של הנצי”ב על מקור האנטישמיות והשנאה לבני ישראל שהדפיסו בשנת תרמ”ז [1887] בשם ‘שאר ישראל’ בסוף פירושו על שיר השירים רנה של תורה.
תחילת המכתב בענין הגהת ספריו לפני הדפוס, בצד השני חידושי תורה – תירוץ לקושיית בנו הגר”ח.
דף בגודל: 1321 ס”מ ס”מ. כתוב משני צדיו, הכל בכתב ידו עם חתימתו הידועה ‘העמוס בעבודה’, מצב מצוין.
הגאון הנצי”ב (תקע”ו-תרנ”ג) ראש ישיבת וואלוז’ין, בעל העמק דבר, העמק שאלה ומשיב דבר, החל ללמוד בישיבת וואוז’ין בגיל אחת עשרה, ובהגיעו לגיל מצוות לקחו הגאון רבי יצחק מוואלוז’ין לחתן, כעשרים וחמש שנה יגע בתורה בהתמדה עצומה, עד שקבל עליו בשנת תרי”ג את הנהגת ישיבת וואלוז’ין והוא אשר הוביל לפריחתה ושגשוגה במשך יובל שנים.
×