Lot : 51

 כלי יקר על התורה: דפוס ראשון! לובלין שס"ב [1602] החיבור המפורסם כלי

Start price: $5,000
|
Est. Price: $8,000 - $10,000
 כלי יקר על התורה: דפוס ראשון! לובלין שס”ב [1602]

החיבור המפורסם כלי יקר על חמשה חומשי תורה – מחשובי החיבורים על התורה במהדורתו הראשונה והנדירה. לובלין 1602.

ביאור על חמשה חומשי תורה על דרך הפשט, הדרש והמוסר מאת רבי שלמה אפרים לונטשיץ אב”ד פראג ומגדולי הדרשנים בדורו. לובלין שס”ב. (1602) דפוס ראשון.
הגאון המחבר בעל ‘כלי יקר’ היה מרבני פראג בזמן המהר”ל מפראג והשל”ה תלמיד מהרש”ל ורבם של התוספות יום טוב ורבי שעפטיל בן השל”ה.
כבר בדורו הכירו בחשיבות הספר ‘וראשי ומנהיגי דשלש ארצות היושבים ראשונה במלכות שמים חשקה נפשם בחיבור הנ”ל, עד אשר התנדבו מנדבת לבם למלאכת הדפוס, לא עשו כן לכל ספר הנדפס עד עתה מן הספרים החדשים וזה מופת על מעלת תהלת יקרת החיבור’ הדפיסו את הספר על חשבון הועד’ לימים הספר הפך לחלק בלתי נפרד מכל חומש ‘מקראות גדולות’ – מהדורה ראשונה זו היא חשובה ונדירה באופן בלתי רגיל.
קנג דף. 28 ס”מ. בשולי השער השלמות נייר שנעשה בידי אמן. כריכת עור חדשה בשער הספר חתימת רבי יעקב וינטורה אב”ד בית דין איסור והיתר בקושטא.
(אוסף ספריית ואלמדונה – לונצר).
×