Lot : 5

מכתב מופלא ומרגש בכתב יד הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד בעל 'פני מבין'.
מכתב נדיר ביותר בכתב יד הרב הגדול הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד אב"ד באלמאז-אויווארוש בעל שו"ת פני מבין לדודו הרה"צ רבי יהושע העשיל הכהן פריעד אב"ד קאפיש.
המכתב נכתב בט"ו לחדש זיו שנת תרנ"ט (1899) ביום היארצייט של אביו רבי יחיאל מיכל הכהן פריעד אב"ד קאפיש ובו מגלה טפח מרגשותיו וצפונות לבו ביום זה וכך כותב 'המו מעי כי היום היארצייט של אדוני אבי הצדיק ז"ל ובהיותי מתבונן חסדי עושה נפלאות לבדו... יתום נשארתי כבר ב' שנים , אתה ה' אלוקים יתום היית עוזר ,והבאתני עד הלום כי מה כוחי, רק עליך ה' נשואות עיני, יושבי בשמים מעודי, וכן תשמרנו ותושיענו לעבוד אותך באהבה ובלב שלם בלי יגון... ואזכה לגדל בני לתורתך הקדושה ולהכניסם לחופה ומע"ט בשמחה אמן כן יהי רצון'.
בהמשך המכתב מתנצל מדוע לא בא לחסות בצל קדשו של דודו 'כי נפשי חשקה בתורה ועתותי ספורות' ועוד ענינים. בצדו של הדף דברי תורה 'למען הלולא דבי אבא'.
הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד בעל פני מבין (תרי"ח-תרע"ו) מצאצאי רבי נפתלי כ"ץ בעל 'סמיכת חכמים' נודע עוד מימי נערותו בחריפותו ובקיאותו (לשון הגה"ק בעל דרכי תשובה) היה מפורסם בחייו לגדול הדור בדורו (לשון המהר"ש ענגל) ותהלתו מלאה הארץ מגודל חריפותו ועוצם בקיאותו עד להפליא (לשון הגאון רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף) היה צדיק וקדוש (ראה הסכמת רמ"ל וינקלר אב"ד מאד לפני מבין על התורה) ומגדולי המשיבים בהונגריה בדורו. למעלה מעשרים שנה החזיק ישיבה חשובה באויווארוש, בימי מלחמת העולם הראשונה הרבה לצום ולהתפלל ועקב כך נחלש גופו עד שהשיב את נשמתו ליצרו והוא בן נ"ח שנים בלבד. מחיבוריו נדפסו שו"ת פני מבין ופני מבין על התורה.
בצד שמאל למעלה כתב אחיינו רבי נפתלי הכהן פריעד בכתב ידו וחתימתו שהמכתב נדפס בקובץ 'שערי אורה' שהוא ערך, אך בבדיקה בקובץ הנ"ל מתברר שרק חלקו של המכתב נדפס ורובו של העמוד הראשון נחשף עתה לראשונה.
דף בגודל: 2314 ס"מ. נייר מסמכים אישי כתוב משני צדי הדף.

Start price: $2,000
|
Est. Price: $3,000 - $6,000
מכתב מופלא ומרגש בכתב יד הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד בעל ‘פני מבין’.

מכתב נדיר ביותר בכתב יד הרב הגדול הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד אב”ד באלמאז-אויווארוש בעל שו”ת פני מבין לדודו הרה”צ רבי יהושע העשיל הכהן פריעד אב”ד קאפיש.
המכתב נכתב בט”ו לחדש זיו שנת תרנ”ט (1899) ביום היארצייט של אביו רבי יחיאל מיכל הכהן פריעד אב”ד קאפיש ובו מגלה טפח מרגשותיו וצפונות לבו ביום זה וכך כותב ‘המו מעי כי היום היארצייט של אדוני אבי הצדיק ז”ל ובהיותי מתבונן חסדי עושה נפלאות לבדו… יתום נשארתי כבר ב’ שנים , אתה ה’ אלוקים יתום היית עוזר ,והבאתני עד הלום כי מה כוחי, רק עליך ה’ נשואות עיני, יושבי בשמים מעודי, וכן תשמרנו ותושיענו לעבוד אותך באהבה ובלב שלם בלי יגון… ואזכה לגדל בני לתורתך הקדושה ולהכניסם לחופה ומע”ט בשמחה אמן כן יהי רצון’.
בהמשך המכתב מתנצל מדוע לא בא לחסות בצל קדשו של דודו ‘כי נפשי חשקה בתורה ועתותי ספורות’ ועוד ענינים. בצדו של הדף דברי תורה ‘למען הלולא דבי אבא’.
הגאון הצדיק רבי נתנאל הכהן פריעד בעל פני מבין (תרי”ח-תרע”ו) מצאצאי רבי נפתלי כ”ץ בעל ‘סמיכת חכמים’ נודע עוד מימי נערותו בחריפותו ובקיאותו (לשון הגה”ק בעל דרכי תשובה) היה מפורסם בחייו לגדול הדור בדורו (לשון המהר”ש ענגל) ותהלתו מלאה הארץ מגודל חריפותו ועוצם בקיאותו עד להפליא (לשון הגאון רבי שמואל רוזנברג מאונסדורף) היה צדיק וקדוש (ראה הסכמת רמ”ל וינקלר אב”ד מאד לפני מבין על התורה) ומגדולי המשיבים בהונגריה בדורו. למעלה מעשרים שנה החזיק ישיבה חשובה באויווארוש, בימי מלחמת העולם הראשונה הרבה לצום ולהתפלל ועקב כך נחלש גופו עד שהשיב את נשמתו ליצרו והוא בן נ”ח שנים בלבד. מחיבוריו נדפסו שו”ת פני מבין ופני מבין על התורה.
בצד שמאל למעלה כתב אחיינו רבי נפתלי הכהן פריעד בכתב ידו וחתימתו שהמכתב נדפס בקובץ ‘שערי אורה’ שהוא ערך, אך בבדיקה בקובץ הנ”ל מתברר שרק חלקו של המכתב נדפס ורובו של העמוד הראשון נחשף עתה לראשונה.
דף בגודל: 2314 ס”מ. נייר מסמכים אישי כתוב משני צדי הדף.
×