Lot : 49

אור החיים על התורה : דפוס ראשון! ויניציאה תק"ב [1742] 'פירוש חדש

Start price: $18,000
|
Est. Price: $25,000 - $36,000
אור החיים על התורה : דפוס ראשון!

ויניציאה תק”ב [1742]
‘פירוש חדש על חמשה חומשי תורה הכינו וגם חקרו החכם השלם בחכמה, ביראה ובענוה כמוהר”ר חיים בן עטר מתושבי המערב ועתה הלך לקבוע בית מדרש בירושלים, שפתותיו שושנים בפרד”ס רמוזים חידושים חדשים לא שערום ראשונים’.

ויניציאה תק”ב [1742] בראשית-שמות. [2], פו: עח: ויקרא-דברים. [2], ס, עב: נח דף
31.4 ס”מ.
את הספר הדפיס בעל ‘אור החיים’ בעצמו בעת שעבר באיטליה בדרכו לארץ ישראל.
שני שערים, לכל חלק שער נפרד : בשער חלק ראשון נרשם בטעות חלק שני, וכבר בזמן ההדפסה נדפס דף קטן ובו נרשם חלק ראשון כדי להדביקו ולתקן הטעות (ראה גנזי ישראל 624) . במקור שני השערים חלק א וב, זהים זה לזה ,חוץ ממילים “חלק ראשון” “חלק שני” וכאמור בעותק שלפנינו הודבק במקור מדבקה ” חלק ראשון ” על גבי “חלק שני” .
העותק שלפנינו כולל את כל החומש מתחילת בראשית עד סוף דברים עם פירוש אור החיים הק’ שלם ,כולל שני שערים ורשיון הדפסה באיטלקית שכרוך בתחילת חלק שני .
חסרים: שני דפי הסכמות וסדר הפטרות. בדפים רבים פינות השוליים למטה שוקמו בשיקום אמנותי ובחלקם גם שיקום של כמה תיבות בסופי השורות. השערים מצוירים עם דמויות של משה ואהרן ודוד עורף את ראש גלית. כריכת עור מפוארת. נדיר ביותר.
קדושת ומעלת
ספר ‘אור החיים’ הקדוש
‘מרן הקדוש אור החיים אמר עליו מרן הבעש”ט שנשמתו מרוח דוד של אצילות ובכל לילה שמע תורה מפי הקב”ה ורוב קדושתו אי אפשר לכתוב, והיה מיורדי מרכבה וגילוי נשמות ומדריגת רוח הקדש באמת’ (נתיב מצוותיך למוהרי”א מקומרנא).
הרה”ק רבי ישראל מרוז’ין אמר שכמו שבדורות הקודמים היה הזוהר הקדוש מסוגל לטהרת הנשמה, כן בזמן הזה מסוגל לימוד האור החיים הקדוש לטהר את הנשמה (עירין קדישין עמ’ תקנח).
‘עיין מה שכתב בזה רוח אפינו בספר אור החיים ודבריו בלתי מושגים רק ברוח הקדש’ (ערבי נחל פרשת אחרי מות)
‘בוודאי חיבר ספרו ברוח הקדש (שו”ת דברי חיים להרה”ק רבי חיים מצאנז יור”ד סי’ ק”ה).
הספר התחבב בכל תפוצות ישראל ובעיקר בקהילות החסידים והיו אדמורי”ם שהיה ניתן לשער מתי ייכנסו לטיש בליל שבת לפי אורך פירוש האור החיים באותה פרשה. ומקובל לייחס ללימוד בספר סגולה לשמירה, לרפואה ולזרע של קיימא (ראה בהקדמה לאור החיים מהדורת בלום).
×