Lot : 32

מכתב ארוך בכתב יד הרבנית הצדקנית מרת פיגא בילא הלברשטאם בת הרה"ק משינאווא. פריסטיק תרצ"ד.
מכתב ארוך ביידיש מאת הרבנית פיגא בילא הלברשטאם בתו של הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ואלמנת הרה"ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק לרגל נישואי נכדה היתום רבי אריה ליבוש [בן בנה רבי אביגדור חתן הרה"ק רבי נפתלי רובין אב"ד ווישניצא].
הרבנית הצדקנית המפורסמת מרת פיגא בילא בת מרן הדברי יחזקאל משינאווא הייתה בעלת השגה גדולה ומפורסמת בצדקותה, אביה העיד עליה שהיא אחת מג' נשים צדקניות שבדור, ורבים היו מתדפקים על פתחה עם קוויטלאך ופדיונות להיפקד בישועה (ראה בספר דברי חנה ח"ב עמ' טז-יז) נספתה בשואה בשנת תש"ב.
בין דבריה כותב הרבנית שלא עלה בידה לנסוע לשינאווא ליארצייט של אביה ושלחה 'קוויטלאך' עם נכדה החתן.
נייר מסמכים אישי של הרבנית 2329.5 ס"מ. חתימתה נמצאת בשורה העשירית מלמטה.

Start price: $700
|
Est. Price: $1,000 - $1,500
מכתב ארוך בכתב יד הרבנית הצדקנית מרת פיגא בילא הלברשטאם בת הרה”ק משינאווא. פריסטיק תרצ”ד.

מכתב ארוך ביידיש מאת הרבנית פיגא בילא הלברשטאם בתו של הרה”ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא ואלמנת הרה”ק רבי מנחם מנדל מפריסטיק לרגל נישואי נכדה היתום רבי אריה ליבוש [בן בנה רבי אביגדור חתן הרה”ק רבי נפתלי רובין אב”ד ווישניצא].

הרבנית הצדקנית המפורסמת מרת פיגא בילא בת מרן הדברי יחזקאל משינאווא הייתה בעלת השגה גדולה ומפורסמת בצדקותה, אביה העיד עליה שהיא אחת מג’ נשים צדקניות שבדור, ורבים היו מתדפקים על פתחה עם קוויטלאך ופדיונות להיפקד בישועה (ראה בספר דברי חנה ח”ב עמ’ טז-יז) נספתה בשואה בשנת תש”ב.
בין דבריה כותב הרבנית שלא עלה בידה לנסוע לשינאווא ליארצייט של אביה ושלחה ‘קוויטלאך’ עם נכדה החתן.
נייר מסמכים אישי של הרבנית 2329.5 ס”מ. חתימתה נמצאת בשורה העשירית מלמטה.
×