Lot : 3

כתב יד. חידושים בכתב ידו של הגאון הצדיק רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר . עם מכתב בכתב ידו.

חידושים על סוגיות הש"ס, רמב"ם ושולחן ערוך בכתב יד הגאון הצדיק הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר.

עם מכתב שלם בכתב ידו משנת תרס"ג אל רבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש בעל 'ילקוט סופר'. תנחומים על פטירת אביו הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב"ד פאקש בעל ילקוט אליעזר ודברי ברכה על שקיבלוהו למלא מקום אביו בפקש.
הגאון הצדיק רבי יהודה גרינוואלד אב"ד סאטמר (תר"כ-תר"פ) מגדולי רבני וצדיקי הונגריה בדורו, תלמיד חביב לבעל כתב סופר שחיבבו מאוד ושידך לו את בת אחיו לאשה, כמו כן קיבל מבעל גורן דוד ומבעל אמרי דוד. ישיבתו בהונגריה נודעה לשם והייתה מן הגדולות והמפורסמות במדינה. מחבר: שבט מיהודה על חמשה חומשי תורה, שארית יהודה על חמשה חומשי תורה, עוללות יהודה על תהלים ושו"ת זכרון יהודה – שלשה חלקים.
כתב היד כולל חידושים על סוגיות במסכתות: עבודה זרה, קדושין, כתובות, ביצה, פסחים ובבא מציעא, מעט חידושים על הרמב"ם ושו"ע, וכן דף עם חידושים על התורה. בדף הראשון ספק מעניין בענין קדוש לבנה תחת האילן.
[58] עמ'. כל עמ' בגודל: 2227 ס"מ. בראשי דפים רבים רשם בעל קרן לדוד: בעזהי"ת ברחוחסה"ג פתרון ראשי תיבות זה הוא: בעזרת ה' יתברך ברוב רחמיו וחסדיו הגדולים. מצב טוב. כריכת עור מהודרת.
בדף האחרון רשמו תלמידיו את שמותיהם לברכה.

Start price: $12,000
|
Est. Price: $20,000 - $30,000

כתב יד. חידושים בכתב ידו של הגאון הצדיק רבי יהודה גרינוואלד אב”ד סאטמר . עם מכתב בכתב ידו.

חידושים על סוגיות הש”ס, רמב”ם ושולחן ערוך בכתב יד הגאון הצדיק הגאון רבי יהודה גרינוואלד אב”ד סאטמר.

עם מכתב שלם בכתב ידו משנת תרס”ג אל רבי יוסף ליב סופר אב”ד פאקש בעל ‘ילקוט סופר’. תנחומים על פטירת אביו הגאון רבי אליעזר זוסמן סופר אב”ד פאקש בעל ילקוט אליעזר ודברי ברכה על שקיבלוהו למלא מקום אביו בפקש.
הגאון הצדיק רבי יהודה גרינוואלד אב”ד סאטמר (תר”כ-תר”פ) מגדולי רבני וצדיקי הונגריה בדורו, תלמיד חביב לבעל כתב סופר שחיבבו מאוד ושידך לו את בת אחיו לאשה, כמו כן קיבל מבעל גורן דוד ומבעל אמרי דוד. ישיבתו בהונגריה נודעה לשם והייתה מן הגדולות והמפורסמות במדינה. מחבר: שבט מיהודה על חמשה חומשי תורה, שארית יהודה על חמשה חומשי תורה, עוללות יהודה על תהלים ושו”ת זכרון יהודה – שלשה חלקים.
כתב היד כולל חידושים על סוגיות במסכתות: עבודה זרה, קדושין, כתובות, ביצה, פסחים ובבא מציעא, מעט חידושים על הרמב”ם ושו”ע, וכן דף עם חידושים על התורה. בדף הראשון ספק מעניין בענין קדוש לבנה תחת האילן.
[58] עמ’. כל עמ’ בגודל: 2227 ס”מ. בראשי דפים רבים רשם בעל קרן לדוד: בעזהי”ת ברחוחסה”ג פתרון ראשי תיבות זה הוא: בעזרת ה’ יתברך ברוב רחמיו וחסדיו הגדולים. מצב טוב. כריכת עור מהודרת.
בדף האחרון רשמו תלמידיו את שמותיהם לברכה.
×