Lot : 29

לקוטי הלכות לרבינו נתן מברסלב חשן משפט - דפוס ראשון. ספר לקוטי

Start price: $1,800
|
Est. Price: $2,500 - $4,000
לקוטי הלכות לרבינו נתן מברסלב חשן משפט – דפוס ראשון.

ספר לקוטי הלכות חשן משפט חלק ראשון מאת הרב הגדול רבי נתן מברסלב תלמידו וממשיך דרכו של רבי נחמן מברסלב.
למברג תרי”ט (1859) דפוס ראשון.
את חידושיו החל מוהרנ”ת לכתוב על פי פקודת רבו רבי נחמן לבאר ולחדש בכל הלכה והלכה מארבעה חלקי שלחן ערוך, לגלות בהם שרשם בדרך הנסתר וחכמת האמת ולהוציא מהם עצות מעשיות לעבודת ה’.
כולל דרושים ארוכים ועמוקים על פי יסודות כתבי האר”י ז”ל ותורת האדמו”ר רבינו נחמן מסודרים כסדר השלחן ערוך – להראות איך להוציא הנהגות ישרות מתוך דברי השולחן ערוך.
[2], עט: קיט, [8] דף. 25.5 ס”מ. [8] דף המפתחות כרוכים בעותק זה בתחילת הספר השלמה אמנותית קטנה במסגרת השער וכן השלמות שוליים בדפים ראשונים, מלבד זה עותק במצב מצוין כריכת עור חדשה מפוארת.
סטפנסקי חסידות 277
×