Lot : 26

ספר 'שמלה חדשה'. עם הלוח המצויר הנדיר. חידושי דינים וביאורים על הלכות

Start price: $500
|
Est. Price: $700 - $1,000

ספר ‘שמלה חדשה’. עם הלוח המצויר הנדיר.

חידושי דינים וביאורים על הלכות שחיטות וטריפות ובכור שור על הש”ס מאת הגאון רבי אלכסנדר סנדר שור. זולקווא ת”ר (1840).

בראש הספר דף נדיר ביותר נדפס על צד אחד ובו שלשה ציורים הקשורים לשם הספר ושם משפחתו של המחבר. דף זה חסר ברוב העתקים.
ספר שמלה חדשה התקבל בכל תפוצות ישראל כפוסק אחרון בכל דיני שחיטות ובדיקות ובפרט אצל גדולי החסידות ההולכים בעקבות רבינו הבעש”ט כמו שכתב הדרכי תשובה באחת מהסכמותיו שמקובל מאביו בשם הבעש”ט שלשון השמלה חדשה מסוגל לשו”ב לזכך נפשו ושלא יארע תקלה על ידו כמו לשון הזוה”ק וגם השו”ב אשר רגיל על לשונו הספה”ק שמלה חדשה אז בעת זבחו זבח יעמוד לו כח קדושת רבינו בעל שמלה חדשה להצילו ממכשול ח”ו. ובספרו דרכי תשובה כתב שאין לתת כתב סמיכה לשו”ב אשר לא בקי בספר שמלה חדשה.
[2], רלו דף. 24 ס”מ. מצב טוב. חלק מהשער בדיו אדום, כריכה חדשה.
×